Start > List Prezesa Zarządu
Narzędzia strony

List Prezesa Zarządu

Miniony rok był czasem bardzo poważnych zmian w Grupie Enea

Rok 2014, w mojej ocenie, był bardzo udany dla Grupy Kapitałowej. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu naszych Pracowników, przeprowadziliśmy wszystkie zaplanowane zmiany, a projekty inwestycyjne realizujemy zgodnie z harmonogramem. Zaledwie w ciągu roku od ogłoszenia nowej strategii korporacyjnej zbudowaliśmy nowocześnie zarządzaną i elastycznie reagującą na potrzeby rynku organizację. Wdrożyliśmy nowoczesny ład korporacyjny, unowocześniliśmy strukturę, wprowadziliśmy nowoczesne procedury zarządzania ryzykiem oraz poprawiliśmy te elementy naszej działalności, które budują zaufanie Klientów. Przy pomocy nowoczesnych systemów zintegrowaliśmy kluczowe informacje w jednym miejscu. Ponadto, optymalizujemy koszty działania i dbamy o stały wzrost wartości firmy.

Regularnie odnotowujemy dobre wyniki

Stabilna sytuacja finansowa jest niezbędnym warunkiem dalszego rozwoju Grupy. Nasza praca jest zauważana, czego dowodem są m.in. wysokie ratingi i nagrody przyznawane przez specjalistów. To dowód na skuteczną strategię i właściwe zaspokajanie potrzeb rynku.

Ład korporacyjny ma kluczowe znaczenie

Dzięki zmianie „kodu genetycznego” i przyjęciu nowej „konstytucji”, którą jest Kodeks Enea, Grupa stała się efektywnym, nowoczesnym, jednolitym organizmem gospodarczym. Decyzje podejmujemy sprawnie, a celem wszystkich spółek, ich zarządów i Pracowników jest interes całej Grupy.

Wdrożyliśmy nowy, zintegrowany system zarządzania ryzykiem

W ramach prowadzonej działalności Grupa Enea narażona jest na różnego typu ryzyka. Mam tutaj na myśli głównie ryzyka operacyjne, finansowe i rynkowe. Świadomość tych ryzyk skutkowała powstaniem sformalizowanego, zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem. System obejmuje w szczególności obszary ryzyka korporacyjnego, utraty płynności, ryzyka walutowego i stopy procentowej oraz ryzyka kredytowego i towarowego.

Zintegrowane systemy informatyczne czyli kompleksowo, szybciej, efektywniej

Po okresie intensywnych prac nad wdrożeniem oprogramowania, procesy biznesowe Grupy Enea są wspierane przez nowe rozszerzone wersje systemów informatycznych. Zwiększą one efektywność Grupy Enea dzięki optymalizacji procesów biznesowych i maksymalizacji wykorzystania posiadanych zasobów.

Zmieniła się struktura firmy, wzrosło znaczenie spółki odpowiedzialnej za usługi wsparcia

Grupa skupia się na działalności podstawowej, czyli wytwarzaniu, dystrybucji i handlu energią, a każda ze spółek ma swoją ściśle określoną rolę w tworzeniu łańcucha wartości. Dlatego też scentralizowaliśmy usługi wsparcia i zoptymalizowaliśmy strukturę finansową. Już widać konkretne korzyści organizacyjne, a dzięki przemyślanym zmianom poprawiamy także to, co najważniejsze - jakość obsługi naszych Klientów.

Klientom zaoferowaliśmy nowe produkty, będą kolejne

Poza konkurencyjną ceną energii rozszerzamy nasze portfolio o usługi dodatkowe. Od 2014 r. Klienci mają do wyboru nowe produkty łączące sprzedaż energii z usługami ubezpieczeniowymi i bankowymi. Wkrótce w naszej ofercie pojawią się kolejne tego typu propozycje. Nowością skierowaną do naszych partnerów biznesowych jest błękitne paliwo w formule dual-fuel, czyli w połączeniu z energią elektryczną. Istotą naszego myślenia jest dostosowanie oferty do precyzyjnie określonych potrzeb Klientów.

Ważnym celem strategii Enei jest rozwój w obszarze handlu hurtowego

Rozwijamy się bardzo intensywnie. Proponujemy Klientom liczne, profesjonalne rozwiązania, w tym produkty typu origination. Weszliśmy na giełdę ICE Futures Europe, która jest jedną z największych giełd energetycznych w Europie.

Konsekwentnie realizujemy plan inwestycyjny

Najważniejszą i - co istotne - realizowaną ściśle wg harmonogramu inwestycją jest budowa nowego bloku energetycznego. Rok 2014 był kluczowym momentem tej inwestycji. Na miejscu prac można było zaobserwować największe zmiany. Dużo inwestujemy w obszarze dystrybucji, bo chcemy wzmacniać bezpieczeństwo dostaw energii do naszych Klientów i przygotować się na wprowadzenie taryfy jakościowej.

W strategii korporacyjnej zaplanowaliśmy wzrost w segmencie źródeł odnawialnych, kogeneracyjnych i sieciach ciepłowniczych

Intensywnie nad tym pracujemy, w OZE interesują nas przede wszystkim gotowe farmy wiatrowe. Obserwujemy rynek i angażujemy się tam, gdzie jest to najbardziej efektywne biznesowo. Podobnie myślimy o akwizycjach w kogeneracji i ciepłownictwie. Dobrym przykładem naszego podejścia jest przejęcie 85% udziałów w MPEC Białystok, które pozwoliło na optymalizację produkcji ciepła w tym mieście i bardziej efektywne wykorzystanie naszej nowoczesnej, opalanej m.in. biomasą, kogeneracyjnej Elektrociepłowni. Przed nami kolejne akwizycje. W zależności od podjętych decyzji biznesowych będziemy również uruchamiali poszczególne programy emisji obligacji.

Z punktu widzenia Klientów końcowych, niezwykle ważnym obszarem jest dystrybucja energii

Dystrybucja jest tym obszarem, który wymaga i nadal będzie wymagał nakładów inwestycyjnych. Wyzwaniem dla całej branży, także dla nas, jest wprowadzenie taryfy jakościowej, która bezwzględnie wymaga poprawy niezawodności i obniżenia awaryjności oraz budowania sieci inteligentnych. Dlatego w najbliższych latach wybudujemy i zmodernizujemy ok. 11 tys. km linii napowietrznych i kablowych oraz ponad 4.100 stacji elektroenergetycznych. Kupimy ponad 8.000 transformatorów. Wszystko to oznacza ok. miliarda złotych inwestycji rocznie. Ale już dziś systematycznie obniżamy kluczowe wskaźniki.

Na trudnym rynku kluczowe znaczenie ma optymalizacja kosztów

Kontrola kosztów jest potrzebna także dlatego, że nasze plany inwestycyjne spowodują wzrost zadłużenia. Dzięki podjętym inicjatywom oszczędności kosztowe w 2014 r. na poziomie Grupy wyniosły 252 mln zł. Największe oszczędności zrealizowaliśmy w obszarze Wytwarzania (133 mln zł) i Dystrybucji (102 mln zł). Uważnie przyglądamy się każdej wydawanej złotówce we wszystkich obszarach naszej działalności i to przynosi efekty. Dokonaliśmy ogromnych zmian w zakresie zarządzania finansami. Mamy jedno centrum zarządzania gotówką na potrzeby całej Grupy. Podatkowa grupa kapitałowa, która funkcjonuje od początku 2014 r., pozwala nam działać sprawniej z punktu widzenia prawa podatkowego.

Najważniejsze wyzwania stoją przed Grupą Enea w 2015 r.

Konsekwentnie kontynuujemy działania, które sobie wyznaczyliśmy. Przed nami jeszcze wiele trudnych wyzwań i to podejmowanych w coraz bardziej wymagającym otoczeniu rynkowym. Kluczem do sukcesu jest jednak to, że jesteśmy jedną, skuteczną drużyną, w której każdy zawodnik pracuje na wspólny wynik. To jest ten solidny fundament, na którym budujemy nasz sukces.

Krzysztof Zamasz,

Prezes Zarządu Enea SA