Start > List Przewodniczącego Rady
Narzędzia strony

List Przewodniczącego Rady

Przewodniczący Rady Nadzorczej Enea SA

Nie ma konkurencyjności bez rozwoju

Nowe standardy działania poprawiły efektywność Grupy Enea

Miniony rok 2014 miał wyjątkowe znaczenie dla Grupy Kapitałowej Enea. Rozpoczynała go jako grupa niezależnych spółek – zakończyła jako jednolity, bardzo efektywnie zarządzany organizm. To efekt ogromnej pracy, jaką wykonano na 

wszystkich szczeblach zarządzania. Bardzo ważne było zdefiniowanie pojęcia interesu Grupy, co umożliwiło wprowadzenie przejrzystego i skutecznego modelu zarządzania w całej organizacji. Towarzyszyły temu potrzebne zmiany w dokumentach korporacyjnych, w tym statutach spółek z Grupy oraz regulaminach organów zarządzających i nadzorujących.

W efekcie usprawniono i przyspieszono proces podejmowania decyzji, co było możliwe dzięki delegowaniu części kompetencji do Komitetów oraz jednostek zarządzających poszczególnymi pionami. 

Bardzo cieszy fakt, że w proces wprowadzania zmian w Grupie skutecznie zaangażowano pracowników, którzy brali m.in. czynny udział w kreowaniu wartości korporacyjnych Grupy oraz tworzeniu Kodeksu Etyki i jego propagowaniu w zespole.

Grupa Enea konsekwentnie realizuje wyznaczone w strategii cele

Rok 2014 był również pierwszym, w którym Grupa realizowała swoją strategię na lata 2014-2020. Kluczowy dla jej realizacji jest ambitny plan inwestycyjny zakładający wydatki na poziomie 20 mld zł. Jego implementacja ma fundamentalne znaczenie zarówno dla Grupy Kapitałowej, polskiego rynku energetycznego, ale też całej gospodarki. Dlatego tak istotne jest, że w minionym roku wszystkie inwestycje przebiegały terminowo i zgodnie z planem. 

Grupa jest solidnie przygotowana do finansowania strategicznych projektów inwestycyjnych

Program inwestycyjny jest finansowany z własnych środków pieniężnych, dostępnych linii kredytowych oraz programów emisji obligacji. Taka struktura finansowania zapewnia efektywne wykorzystanie środków, a także bezpieczeństwo Grupy Kapitałowej. Wprowadzony nowy zintegrowany system zarządzania ryzykiem gwarantuje, że wszystkie możliwe zagrożenia są na bieżąco monitorowane i rozpoznawane, a Grupa jest w stanie szybko na nie zareagować.

Dobre wyniki finansowe to skutek przeprowadzonych zmian

Osiągnięte w 2014 r. wyniki finansowe, w tym wzrost przychodów ze sprzedaży netto o 7,7 proc. rok do roku, wyniku EBITDA o 14,8 proc. oraz zysku netto o 25,8 proc. są dowodem na to, że efektywnie zarządzana Grupa optymalnie w

Warto również zauważyć sukces prowadzonego w Grupie programu redukcji kosztów. Wartość oszczędności w zeszłym roku wyniosła 252 mln zł – znacznie więcej niż zakładano w strategii. ykorzystująca swoje zasoby jest w stanie poprawić wyniki finansowe nawet w wymagającym otoczeniu rynkowym. 

Grupa Enea umacnia pozycję rynkową

Rada Nadzorcza, którą miałem zaszczyt kierować w 2014 r., pozytywnie ocenia wyniki zmian organizacyjnych przeprowadzonych w Grupie. Dzięki nim była ona w stanie zbudować przewagi konkurencyjne w niesprzyjającym otoczeniu rynkowym i szybko reagować na nowe wyzwania i zagrożenia. Wdrożone rozwiązania usprawniły zarządzanie i skróciły kluczowe procesy w Grupie przekładając się na wzrost jej wartości dla Akcjonariuszy.  

W imieniu całej Rady Nadzorczej chcę podziękować zarządowi oraz wszystkim pracownikom Grupy Enea, których wysiłki umożliwiły jej przekształcenie w sprawnie działającą i elastyczną organizację w tak krótkim czasie. 

Wojciech Chmielewski,

Przewodniczący Rady Nadzorczej Enea SA