Start > Dane finansowe > Przewidywana sytuacja
Narzędzia strony

Duży udział regulowanego segmentu Dystrybucji w wyniku EBITDA GK Enea (w 2014 r. Dystrybucja odpowiadała za 61% EBITDA GK Enea wpływa na przewidywalność przepływów pieniężnych i stabilizuje je w czasie.

Przewidywana sytuacja

Segment Wytwarzania pozostaje pod wpływem wymagającej sytuacji na rynku energii. Skoncentrowana produkcja na węglu kamiennym wiąże się z ekspozycją na ryzyko związane z kosztami emisji dwutlenku węgla, co może wpływać na wyniki segmentu wytwarzania konwencjonalnego w kolejnych latach.

W obszarze Obrotu zwiększamy sprzedaż energii – dzięki nowej ofercie produktowej zyskujemy klientów nie tylko z terenów naszej działalności i zwiększamy wolumen sprzedawanej energii. Negatywnie na wyniki finansowe tego segmentu wpływają obniżki cen sprzedaży na skutek rosnącej konkurencji na rynku detalicznym oraz obniżki cen energii w taryfie z zespołu grup taryfowych G, a także wzrost kosztów związany z wejściem w życie od 30 kwietnia 2014 r. obowiązków kogeneracyjnych.

Pomimo trudnych warunków rynkowych i prawnych, dzięki realizowanej restrukturyzacji kosztowej i obniżaniu kosztów operacyjnych (w 2014 roku obniżenie OPEX na poziomie 252 mln zł) GK Enea realizuje wyniki finansowe na zadowalającym poziomie. 

Pozycja finansowa Grupy jest bezpieczna, wsparta przez znaczną ilość środków pieniężnych, których stan na koniec 2014 r. wraz z krótkoterminowymi aktywami finansowymi utrzymywanymi do terminu wymagalności oraz aktywami finansowymi wycenianymi w wartości godziwej przez wynik wyniósł 1,3 mld zł. Poprzez konsekwentnie utrzymywanej dyscyplinie kosztowej oraz optymalnej alokacji posiadanych zasobów Grupa ma zagwarantowane korzystne finansowanie opisanych w strategii korporacyjnej inwestycji dzięki: 

  • Umowie dotyczącej programu emisji obligacji do kwoty 3 mld zł zawartej z PKO BP SA, Pekao SA, BZ WBK SA, Bankiem Handlowym w Warszawie SA oraz Nordea Bank Polska SA,
  • Umowie dotyczącej programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty  5 mld zł zawartej z PKO BP, ING Bankiem Śląskim, Pekao SA i mBankiem SA,
  • Umowie programowej dotyczącej emisji obligacji długoterminowych o wartości 1 mld zł zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego,
  • Dwóm umowom kredytowym z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na łączną kwotę 1,425 mld zł.

Oczekuje się, że w najbliższym roku wskaźnik definiowany jako dług netto/EBITDA nie przekroczy poziomu 2,5. Wzrost wskaźnika jest spowodowany rozległym programem CAPEX (nakładów inwestycyjnych) obejmujący m.in. segment wytwarzania oraz sieć dystrybucyjną. Program CAPEX GK Enea na lata 2014-2020 dotyczy głównie budowy nowego, opalanego węglem bloku o mocy 1 GW w Elektrowni Kozienice. 

Własne środki pieniężne GK Enea, dostępne linie kredytowe oraz  programy emisji obligacji  pozwolą finansować program inwestycyjny do roku 2020. 

Realizacja programu inwestycyjnego oraz programu poprawy efektywności  wpłynie pozytywnie na osiągane przez GK Enea wyniki finansowe.