Start > Dane finansowe > Głowne dane finansowe
Narzędzia strony

Głowne dane finansowe

[tys. zł]20132014ZmianaZmiana %
Przychody ze sprzedaży netto 9 150 520 9 855 395 704 875 7,70%
Zysk / (strata) z działalności operacyjnej 905 859 1 186 475 280 616 31,00%
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 954 065 1 143 102 189 037 19,80%
Zysk / (strata) netto okresu sprawozdawczego 722 520 909 122 186 602 25,80%
EBITDA 1 667 618 1 914 883 247 265 14,80%
Przepływy pieniężne netto z:
działalności operacyjnej 1 644 210 1 115 676 -528 534 -32,10%
działalności inwestycyjnej -1 770 859 -3 048 793 1 277 934 72,20%
działalności finansowej 604 956 1 045 785 440 829 72,90%
Stan środków pieniężnych 1 573 195 687 316 -885 879 -56,30%
Średnioważona liczba akcji [szt.] 441 442 578 441 442 578 - -
Zysk netto na akcję [zł] 1,64 2,06 0,42 25,60%
Rozwodniony zysk na akcję [zł] 1,64 2,06 0,42 25,60%

[tys. zł]IVQ 2013IVQ 2014ZmianaZmiana %
Przychody ze sprzedaży netto 2 363 277 2 628 223 264 946 11,20%
Zysk / (strata) z działalności operacyjnej 86 182 194 925 108 743 126,20%
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 97 702 123 780 26 078 26,70%
Zysk / (strata) netto okresu sprawozdawczego 60 863 72 807 11 944 19,60%
EBITDA 273 519 399 136 125 617 45,90%
Średnioważona liczba akcji [szt.] 441 442 578 441 442 578 - -
Zysk netto na akcję [zł] 0,14 0,16 0,02 14,30%
Rozwodniony zysk na akcję [zł] 0,14 0,16 0,02 14,30%

[tys. zł]31 grudnia 2013 r.31 grudnia 2014 r.ZmianaZmiana %
Aktywa razem 16 329 180 18 108 040 1 778 860 10,90%
Zobowiązania razem 4 840 333 6 044 027 1 203 694 24,90%
Zobowiązania długoterminowe 2 563 073 4 190 197 1 627 124 63,50%
Zobowiązania krótkoterminowe 2 277 260 1 853 830 -423 430 -18,60%
Kapitał własny 11 488 847 12 064 013 575 166 5,00%
Kapitał zakładowy 588 018 588 018 - -
Wartość księgowa na akcję [zł] 26,03 27,33 1,3 5,00%
Rozwodniona wartość księgowa na akcję [zł] 26,03 27,33 1,3 5,00%

J.m.20132014ZmianaZmiana %
Przychody ze sprzedaży netto tys. zł 9 150 520 9 855 395 704 875 7,70%
EBITDA tys. zł 1 667 618 1 914 883 247 265 14,80%
EBIT tys. zł 905 859 1 186 475 280 616 31,00%
Zysk netto tys. zł 722 520 909 122 186 602 25,80%
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej tys. zł 1 644 210 1 115 676 -528 534 -32,10%
CAPEX tys. zł 2 194 454 2 748 972 554 518 25,30%
Dług netto / EBITDA - -0,6 0,5 1,1 -
Rentowność aktywów (ROA) % 4,4 5 0,6 -
Rentowność kapitału własnego (ROE) % 6,3 7,5 1,2 -
Obrót
Sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom końcowym GWh 13 216 16 339 3 123 23,60%
Liczba odbiorców (Punkty Poboru Energii) tys. 2 368 2 364 -4 -0,20%
Dystrybucja
Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym GWh 17 273 17 621 348 2,00%
Liczba klientów tys. 2 438 2 461 23 0,90%
Wytwarzanie
Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej, w tym m.in.: GWh 11 854 12 812 958 8,10%
ze źródeł konwencjonalnych GWh 10 890 11 779 889 8,20%
z odnawialnych źródeł energii GWh 964 1 033 69 7,20%
Wytwarzanie ciepła TJ 4 922 4 916 -6 -0,10%
Sprzedaż energii elektrycznej konwencjonalnej GWh 13 619 15 861 2 242 16,50%
Sprzedaż energii elektrycznej z OZE GWh 964 1 033 69 7,20%
Sprzedaż ciepła TJ 4 519 4 310 -209 -4,60%

J.m.IVQ 2013IVQ 2014ZmianaZmiana %
Przychody ze sprzedaży netto tys. zł 2 363 277 2 628 223 264 946 11,20%
EBITDA tys. zł 273 519 399 136 125 617 45,90%
EBIT tys. zł 86 182 194 925 108 743 126,20%
Zysk netto tys. zł 60 863 72 807 11 944 19,60%
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej tys. zł 379 774 462 064 82 290 21,70%
CAPEX tys. zł 871 816 1 149 942 278 126 31,90%
Dług netto / EBITDA - -0,6 0,5 1,1 -
Rentowność aktywów (ROA) % 1,5 1,6 0,1 -
Rentowność kapitału własnego (ROE) % 2,1 2,4 0,3 -
Obrót
Sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom końcowym GWh 3 476 4 365 889 25,60%
Liczba odbiorców (Punkty Poboru Energii) tys. 2 368 2 364 -4 -0,20%
Dystrybucja
Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym GWh 4 393 4 492 99 2,30%
Liczba klientów tys. 2 438 2 461 23 0,90%
Wytwarzanie
Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej, w tym m.in.: GWh 2 866 3 357 491 17,10%
ze źródeł konwencjonalnych GWh 2 569 3 099 530 20,60%
z odnawialnych źródeł energii GWh 297 258 -39 -13,10%
Wytwarzanie ciepła TJ 1 448 1 911 463 32,00%
Sprzedaż energii elektrycznej konwencjonalnej GWh 3 428 4 104 676 19,70%
Sprzedaż energii elektrycznej z OZE GWh 297 258 -39 -13,10%
Sprzedaż ciepła TJ 1 331 1 567 236 17,70%