Start > Inwestorzy > Struktura akcjonariatu
Narzędzia strony

Struktura akcjonariatu

Struktura kapitału zakładowego

Wysokość kapitału zakładowego Enea S.A. na 31 grudnia 2014 r. wynosiła 441.442.578 zł i dzieliła się na 441.442.578 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda. 

Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji Emitenta odpowiadała liczbie akcji i wynosiła 441.442.578 głosów. 

Wszystkie akcje Spółki są akcjami zdematerializowanymi na okaziciela zarejestrowanymi w Krajowym Depozycje Papierów Wartościowych. 

Struktura akcjonariatu

Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu Enea S.A. na 31 grudnia 2014 r.

AkcjonariuszLiczba akcji/liczba głosów na WZUdział w kapitale zakładowym/udział  w ogólnej liczbie głosów
Skarb Państwa 227 364 428 51,50%
Pozostali 214 078 150 48,50%
RAZEM 441 442 578 100,00%

Poniższe wykresy prezentują strukturę akcjonariuszy Enea S.A. na 31 grudnia 2014 r. w zestawieniu ze stanem na 31 grudnia 2013 r. 

Akcjonariat Enea S.A. wg stanu na 31 grudnia 2013 r.

Akcjonariat Enea SA wg stanu na 31 grudnia 2013 r.

Akcjonariat Enea S.A. wg stanu na 31 grudnia 2014 r.

Akcjonariat Enea SA wg stanu na 31 grudnia 2014 r.

Akcje własne

Enea S.A., ani spółki z Grupy Kapitałowej Enea nie nabywały w 2014 r. akcji własnych Spółki.