Start > Ład korporacyjny > Komitety Rady Nadzorczej
Narzędzia strony

Komitety Rady Nadzorczej

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej, w ramach Rady funkcjonują następujące komitety stałe:

 • Komitet ds. Audytu
 • Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń

W skład komitetu wchodzi co najmniej trzech członków powoływanych przez Radę spośród jej członków na okres odpowiadający długości kadencji Rady. Członkowie komitetu wybierają ze swojego grona przewodniczącego komitetu. Przewodniczący komitetu kieruje pracami komitetu, sprawuje nadzór nad pracą komitetu, w szczególności nad organizacją i przebiegiem posiedzeń komitetu. Przewodniczący Rady może być członkiem komitetów Rady ale nie może być przewodniczącym Komitetu ds. Audytu.

Skład osobowy Komitetów VIII Kadencji

Komitety ds. Audytu oraz ds. Nominacji i Wynagrodzeń funkcjonują w następującym składzie:

Komitet ds. Audytu
Imię i nazwiskoFunkcja
Małgorzata Niezgoda Przewodniczący
Sławomir Brzeziński Członek
Wojciech Chmielewski Członek
Przemysław Łyczyński Członek
Jeremi Mordasewicz Członek
 

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń
Imię i nazwiskoFunkcja
Michał Kowalewski Przewodniczący
Sandra Malinowska Członek
Tadeusz Mikłosz Członek
Jeremi Mordasewicz Członek

Opis działania Komitetu ds. Audytu

Szczegółowy opis kompetencji Komitetu Audytu zawiera Ustawa z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, oraz Regulamin Rady Nadzorczej Enea S.A.

Do szczególnych aspektów działania Komitetu Audytu należy zaliczyć:

 • kierowanie pracami komitetu przez Przewodniczącego, który sprawuje nadzór nad pracą komitetu, w szczególności nad organizacją i przebiegiem posiedzeń komitetu. Uchwały komitetów są podejmowane na posiedzeniach lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
 • przedkładanie Radzie przez przewodniczącego komitetu uchwał, wniosków i sprawozdań w sprawach objętych porządkiem obrad Rady a także innych wniosków, w tym wniosków dotyczących konieczności opracowania dla potrzeb komitetu ekspertyzy lub opinii dotyczącej zakresu zadań komitetu lub zatrudnienia doradcy
 • doradzanie Radzie w zakresie wewnętrznej polityki i procedur budżetowych przyjętych przez Spółkę oraz ich kontrola i doradztwo w zakresie kontaktów Spółki z biegłym rewidentem

Opis działania Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń

W skład Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń, powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny w rozumieniu Zalecenia KE, przy czym w przypadku powołania do Rady więcej niż jednej osoby spełniającej wskazane powyżej kryteria niezależności, w skład tego komitetu powinna wchodzić największa możliwa liczba członków niezależnych.

Zadaniem Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń jest wspomaganie osiągania celów strategicznych Spółki poprzez przedstawianie Radzie opinii i wniosków dotyczących struktury zatrudnienia oraz wynagradzania kadry Spółki, w tym w szczególności kadry kierowniczej.

Opis zadań Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń został określony w Regulaminie Rady Nadzorczej Enea S.A.

Do szczególnych aspektów działania Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń należy zaliczyć:

 • analizowanie polityki Zarządu dotyczącej nominacji, wyboru i powoływania kadry kierowniczej wysokiego szczebla
 • przedstawianie Radzie propozycji dotyczących wynagrodzenia oraz form zatrudnienia członków Zarządu z uwzględnieniem ich dotychczasowych osiągnięć
 • przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii dotyczących uzasadnienia przyznania wynagrodzenia uzależnionego od wyników a także bodźców motywacyjnych w kontekście oceny stopnia realizacji określonych zadań i celów Spółki oraz propozycji we wskazanym powyżej zakresie

Działalność Komitetów w 2014 r.

Komitet ds. Audytu

Komitet ds. Audytu odbył 7 posiedzeń i podjął 13 Uchwał, które dotyczyły, m.in.:

 • pozytywnego zaopiniowania Rocznego Planu Audytu na 2015 r. dla Grupy Enea oraz Budżetu Pionu Zarządczego Audytu na 2015 r.
 • pozytywnej oceny metod badania sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2013
 • przyjęcia i przedłożenia Radzie Nadzorczej Enea S.A. Sprawozdania Komitetu ds. Audytu Rady Nadzorczej Enea S.A. z działalności w 2013 r. oraz Sprawozdania Komitetu ds. Audytu Rady Nadzorczej Enea S.A. z działalności w I półroczu 2014 r.
 • przyjęcia rekomendacji dla Rady Nadzorczej Enea S.A. w sprawie wyboru firmy KPMG Audyt sp. z o.o. jako biegłego rewidenta dla Enea S.A. na lata 2015-2017
 • pozytywnej oceny metod przeglądu Skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 marca 2014 r. i Skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 marca 2014 r.
 • przyjęcia i przekazania Radzie Nadzorczej Enea S.A. raportów z przeprowadzonych audytów

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń odbył 3 posiedzenia i podjął 6 Uchwał. Przedmiotem posiedzeń Komitetu było m.in. wypracowanie rekomendacji dla Rady Nadzorczej dotyczących:

 • zatwierdzenia Wskaźników KPI Członków Zarządu Enea S.A. na rok 2014 i zawarcia z Członkami Zarządu Enea S.A. aneksów do Umów o świadczenie usług – kontrakty menedżerskie
 • potwierdzenia realizacji Wskaźników KPI Członków Zarządu Enea S.A. za rok obrotowy 2013