Start > Ład korporacyjny > Zasady zmiany Statutu Spółki
Narzędzia strony

Zasady zmiany Statutu Spółki

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, zmiana Statutu Spółki wymaga uchwały podjętej określoną większością głosów oraz wpisu do rejestru.

Statut Spółki nie zawiera zapisów odmiennych od przepisów Kodeksu spółek handlowych, regulujących zmianę Statutu.

3 kwietnia 2014 r. do siedziby Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd) z 24 marca 2014 r. w sprawie rejestracji zmian w Statucie Spółki dokonanych na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 19 grudnia 2013 r. 

Zmiana Statutu, o której mowa powyżej dotyczyła rejestracji zmiany § 5, § 11 ust. 5 pkt 1, § 20 ust. 2 pkt 2, wykreślenia § 20 ust. 2 pkt 8, wykreślenia § 20 ust. 5, zmiany numeracji w związku z wykreśleniem w § 20 ust. 5 – numeracja § 20 ust. 6 zastąpiona numeracją ust. 5, zmiany § 26 ust. 2, zmiany § 27 ust. 4 pkt 1, zmiany § 40 ust. 4 oraz wprowadzenia do § 40 ust. 7 Statutu Spółki. 

Informacje o ww. zmianie Statutu Spółki oraz ich rejestracji przez Sąd Emitent przekazał odpowiednio w raportach bieżących nr 37/2013 oraz 18/2014. 

Dodatkowo w załączniku do raportu bieżącego nr 18/2014 Spółka przekazała tekst jednolity Statutu uwzględniający ww. zmiany.

Skład osobowy

Zgodnie ze Statutem Spółki Zarząd Spółki składa się z 3 do 8 osób, w tym Prezesa Zarządu. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.

Obecnie Zarząd Enea S.A. jest czteroosobowy. Obecny Zarząd jest zarządem VIII kadencji. 

Zmiany w składzie Zarządu

W ciągu ostatniego roku obrotowego nie zaszły żadne zmiany w zakresie składu osobowego Zarządu Spółki.