Start > O Nas > Najważniejsze wydarzenia w 2014 r.
Narzędzia strony

W 2014 r. Grupa Enea zaoszczędziła 252 mln zł
Dzięki podjętym inicjatywom oszczędności kosztowe na poziomie Grupy wyniosły 252 mln zł. Największe oszczędności zrealizowaliśmy w obszarze Wytwarzania (133 mln zł) i Dystrybucji (102 mln zł).

Najważniejsze wydarzenia w 2014 r.

I kwartał

Optymalizacja kosztów dzięki umowie na kompleksową obsługę bankową

Enea podpisała 28 stycznia z bankami PKO BP oraz Pekao SA umowę, która zapewniła spółkom z naszej Grupy dostęp do dodatkowego finansowania w kwocie do 700 mln zł. Klienci spółek Grupy Enea będą mogli realizować bezpłatne wpłaty gotówkowe w ponad 3.400 placówkach PKO BP i Pekao SA

Współpraca z PKN Orlen zwiększyła konkurencyjność oferty Enea

Dzięki umowie z PKN Orlen, Enea Trading oferuje swoim klientom połączoną sprzedaż energii elektrycznej i gazu.

Wszystkie akcje Enea S.A. są już notowane na GPW

Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie można już obracać wszystkimi akcjami Enea S.A. 
11 lutego do obrotu trafiło 2.000.033 akcji Spółki.

Instytucje finansowe zastąpiły Vattenfall w akcjonariacie

Szereg instytucji finansowych odkupiło akcje Enea S.A. sprzedane 22 stycznia przez Vattenfall AB. Właściciela zmieniły akcje stanowiące 18,67% kapitału Spółki. Przeprowadzony proces potwierdził, że Enea jest dobrą inwestycją dla uznanych polskich i zagranicznych inwestorów finansowych. Dzięki temu zwiększy się free float Spółki. Jest to również dowód na to, że Spółka jest dobrą inwestycją.

II kwartał

Fitch Ratings potwierdza wysokie i stabilne ratingi Spółki

Agencja Fitch Ratings podtrzymała 30 kwietnia długoterminową ocenę ratingową nadaną Spółce
w kwietniu 2011 r. na dotychczasowym poziomie BBB (w skali międzynarodowej) i A (w skali krajowej). Perspektywa ratingów jest stabilna. Stabilny rating nadany przez prestiżową agencję potwierdza wysoką wiarygodność Spółki w oczach międzynarodowych instytucji finansowych.

Strategie obszarowe pozwalają lepiej zarządzać celami

W oparciu o przyjętą wcześniej strategię korporacyjną powstało pięć strategii obszarowych. Dotyczą one wytwarzania, dystrybucji, sprzedaży, tradingu i usług wspólnych. Strategia jest fundamentem dla każdego
z kluczowych segmentów i określa jego udział w realizacji celów Grupy do 2020 r.

Finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego zostanie wykorzystane na realizację strategii inwestycyjnej Grupy Enea

Umowa programowa, podpisana 15 maja z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, pomoże Spółce
w finansowaniu bieżącej działalności oraz potrzeb inwestycyjnych Grupy Enea. Środki zostaną wykorzystane m.in. na dostosowanie funkcjonujących bloków w kozienickiej elektrowni do wymogów środowiskowych oraz na projekty akwizycyjne w segmencie kogeneracji i OZE. Umowa dotyczy emisji obligacji długoterminowych
o wartości 1 mld zł.

Środki z nowego programu obligacji sfinansują strategiczne inwestycje

Enea S.A. podpisała 30 czerwca z bankami: PKO BP, ING Bankiem Śląskim, Pekao SA i mBankiem umowę dotyczącą programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 5 mld zł. Pochodzące z przyszłych emisji środki będą wykorzystywane przez Spółkę na realizację inwestycji opisanych w strategii korporacyjnej oraz na finansowanie bieżącej działalności podmiotów z Grupy.

III kwartał

Nowa inwestycja pomoże lepiej chronić środowisko

Mitsubishi Hitachi Power Systems, LTD. zbuduje instalację odazotowania spalin dla bloków nr 1
i 2 opalanych węglem kamiennym i biomasą w Elektrowni Kozienice. Inwestycja pozwoli ograniczyć emisję tlenków azotu o 80%. Zakończenie inwestycji planowane jest w maju 2016 r., a na jej realizacje przeznaczono ponad 92 mln zł.

Enea wypłaciła akcjonariuszom dywidendę

12 sierpnia Enea wypłaciła dywidendę z zysku za 2013 r. w wysokości 0,57 zł na akcję. Stopa dywidendy wyniosła 3,8%.

Grupa z sukcesem upraszcza strukturę organizacyjną

W trzech kwartałach 2014 r. Grupa Enea zrealizowała szereg działań, które miały na celu uproszczenie jej struktury i skoncentrowanie się na działalności podstawowej. Przełoży się to na wzrost efektywności biznesowej.

Enea weźmie udział w projekcie budowy elektrowni atomowej

Enea nabędzie od PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA 10% udziałów spółce celowej
PGE EJ 1 sp. z o.o. – odpowiedzialnej za przygotowanie i wybudowanie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 3.000 MW. Enea S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna SA, TAURON Polska Energia SA oraz KGHM Polska Miedź SA zawarły 3 września Umowę Wspólników. 8 października Prezes UOKiK wydał bezwarunkową zgodę, która umożliwia realizację tego porozumienia.

Przejęcie MPEC Białystok pozwoli na optymalizację produkcji

Enea Wytwarzanie sfinalizowała 16 września transakcję z Miastem Białystok i objęła 85% udziałów
w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Białymstoku. Wejście umowy w życie oznacza, że Spółka, która jest właścicielem głównego producenta ciepła dla miasta, Elektrociepłowni Białystok, stała się także jego dostawcą dla mieszkańców miasta. Współpraca Elektrociepłowni Białystok z miejską siecią MPEC pozwoli na optymalizację produkcji ciepła w mieście.

Nowy ład korporacyjny pozwala na optymalne wykorzystanie możliwości organizacji

Uproszczenie procesów decyzyjnych oraz skrócenie przepływu informacji to główne efekty przekazania przez Zarząd części kompetencji do Komitetów i utworzenia merytorycznych Pionów Zarządczych. Grupa zakończyła przebudowę ładu korporacyjnego, dzięki czemu może działać bardziej elastycznie.

IV kwartał

Dostęp do najpłynniejszego rynku uprawnień CO2, dzięki dołączeniu do ICE Futures Europe

Grupa Enea uzyskała dostęp do najpłynniejszego w Europie rynku uprawnień do emisji CO2, Członkostwo skutkuje znacznymi oszczędnościami w ramach Grupy, które są jednymi z kluczowych celów m.in. w obszarze handlu hurtowego.

Utworzenie Centrum Usług Wspólnych wspiera oszczędności i organizację

Zakończono etap organizacji Centrum Usług Wspólnych w zakresie usług finansowo – księgowych, IT, obsługi Klientów oraz wdrożono od 1 stycznia 2015 r. w tych obszarach nowy, bardziej efektywny model operacyjny.
W efekcie powyższych działań w GK Enea zbudowano Centrum Usług Wspólnych w zakresie funkcji wsparcia, takich jak: obsługa Klientów, IT, finanse i księgowość, HR, logistyka oraz koordynacja usług prawnych.

Więcej ekologicznie wytworzonej energii dzięki kogeneracyjnej elektrociepłowni w Pile

Kogeneracyjna elektrociepłownia oddana do użytku przez spółkę Miejska Energetyka Cieplna Piła
z Grupy Enea jest jednym z najnowocześniejszych zakładów tego rodzaju w kraju. Może ona produkować jednocześnie ok. 10 MWt energii cieplnej oraz ok. 10 MWe energii elektrycznej i jest zasilana gazem ziemnym. Jej uruchomienie powoduje zmniejszenie zapotrzebowania na energię ze źródeł konwencjonalnych, przyczyniając się tym samym do redukcji ilości spalanego węgla i emisji szkodliwych substancji, a w szczególności pyłów, tlenków siarki i CO2 do atmosfery.

Rozpoczęcie dostaw gazu do klientów biznesowych

Na początku października Enea rozpoczęła dostawy gazu dla swoich pierwszych klientów. Spółka oferuje gaz w formule dual-fuel, czyli w połączeniu z energią elektryczną. Dzięki temu może zaproponować swoim klientom bardzo atrakcyjne warunki handlowe i wzmocnić swoją pozycję na rynku. Oferta skierowana jest obecnie do firm, a już w przyszłym roku skorzystają z niej odbiorcy indywidualni.

Nowe taryfy zatwierdzone przez Prezesa URE

Prezes URE zatwierdził nowe taryfy dla energii elektrycznej oraz usług dystrybucji. Wynikający
z zatwierdzonych stawek opłat wzrost średniej ceny za dystrybucję energii dla odbiorców zakwalifikowanych do zespołu grup G wynosi 3,07% r/r. Zatwierdzona taryfa dla energii elektrycznej uwzględnia podwyżkę cen sprzedaży energii dla grupy taryfowej G średnio o 0,68% r/r i wynika z wyższych kosztów realizacji ustawowych obowiązków umarzania kolorowych certyfikatów.

Nowe zintegrowane systemy informatyczne wspierają zarządzanie

Zintegrowane systemy informatyczne wdrożone w Grupie Enea w 2014 r. pozwalają jej na elastyczne reagowanie na aktualną sytuację na rynku energii i usprawniają główne procesy biznesowe. Dzięki nowemu programowi SAP możliwa jest integracja kluczowych informacji o Grupie w jednym miejscu. IFS wspiera zarządzanie segmentem Wytwarzania. Workflow dostarcza informacji o fakturach i zamówieniach dla systemu SAP i IFS. Dzięki nowoczesnemu systemowi SKOK Grupa zyskała jednolity system w obszarze billingu i CRM (Kompleksowej Obsługi Klienta) pozwalający działać bardziej efektywnie i optymalizować koszty obszaru Obsługi Klienta.