Start > O Nas > Strategia rozwoju
Narzędzia strony

Docelowy scenariusz rozwoju Grupy Kapitałowej Enea zakłada, iż nadrzędną ideą działania GK Enea jest budowa wartości dla akcjonariuszy i zapewnienie klientom bezpieczeństwa dostaw energii.

Strategia rozwoju

Idea ta jest wspierana poprzez:

  • koncentrację działalności na rynku elektroenergetycznym
  • rozwój we wszystkich ogniwach energetycznego łańcucha wartości celem budowy silnej pozycji GK Enea na rynku w długim okresie
  • rozwój Grupy wspierany poprzez akwizycje w ramach pojawiających się okazji rynkowych oraz zapewnienie pełnej integracji operacyjnej Grupy
  • stałe podejmowanie działań na rzecz poprawy efektywności jej funkcjonowania

Misja

Wzrost wartości Grupy poprzez budowanie zaufania Klientów

Wizja

W pełni zintegrowana grupa energetyczna
budująca przewagę konkurencyjną poprzez elastyczne reagowanie na potrzeby rynku 
i efektywne zarządzanie zasobami

Zgodnie z zatwierdzoną Strategią, strategicznymi celami działania Grupy Kapitałowej Enea w najbliższych latach, odzwierciedlającymi sformułowany scenariusz docelowy rozwoju, są:

  • wzrost wartości dla akcjonariuszy
  • zbudowanie długotrwałych relacji z klientem
  • wzrost w rentownych obszarach
  • poprawa efektywności
  • optymalne wykorzystanie potencjału organizacji

W ramach celu nadrzędnego, tj. wzrostu wartości dla akcjonariuszy, Grupa dąży do poprawy kluczowych wskaźników finansowych, w tym wzrostu rentowności kapitałów własnych i rentowności aktywów.

Cele

Ścieżka wzrostu w rentownych obszarach jest realizowana poprzez budowę konkurencyjnego portfela wytwórczego. Grupa dąży do rozwoju mocy wytwórczych do poziomu dodatkowych 1.075 MWe w segmencie elektrowni systemowych w 2017 r. oraz docelowo (w 2020 r.) dodatkowych ok. 500 MWe w OZE oraz ok. 300 MWe i 1 500 MWt w źródłach kogeneracyjnych i sieciach ciepłowniczych.

Dodatkowe moce wytwórcze w GK Enea do 2020 r.

Dodatkowe moce wytwórcze w GK Enea do 2020 r.

Wzrost w rentownych obszarach odbywa się także poprzez alokację środków w dystrybucji wspierającą optymalne wykorzystanie zasobów. Realizacja powyższego celu ma miejsce poprzez wdrożenie programu poprawy niezawodności i obniżenia awaryjności sieci, programu rozwoju rozwiązań sieci inteligentnych w celu uzyskania korzyści dla pracy sieci oraz podniesienia jakości obsługi klienta, a także poprzez podejmowanie działań nakierowanych na zmniejszenie wolumenu energii elektrycznej koniecznej do pokrycia strat w bilansie energii.

Ostatnim elementem rozwoju w rentownych obszarach jest realizacja celu w zakresie wzrostu masy marży ze sprzedaży produktów. Cel ten jest realizowany za sprawą inicjatyw podejmowanych zarówno przez obszar sprzedaży jak i obszar obrotu hurtowego.

Zrealizowanie wyzwań stojących przed Grupą Enea zwiększy jej przewagę konkurencyjną:

Zrealizowanie wyzwań stojących przed Grupą Enea zwiększy jej przewagę konkurencyjną

Realizacja zaplanowanych przez Grupę Kapitałową Enea inwestycji w latach 2014-2020 wymaga poniesienia łącznych nakładów inwestycyjnych w wysokości 20 mld zł. W ramach analizowanej wielkości nakładów inwestycyjnych można wyodrębnić m.in. kwotę na rozwój obszaru wytwarzania i dystrybucji w tzw. wielkości podstawowej, tj. 11,8 mld zł oraz dodatkowe nakłady obejmujące rozwój OZE, kogeneracji i sieci ciepłowniczych, tj. 7,7 mld zł. Planowane nakłady inwestycyjne zostaną pokryte ze środków własnych oraz pozyskanego finansowania dłużnego.

Nakłady inwestycyjne GK Enea w latach 2014-2020 (w cenach roku 2013, bez kosztów finansowania)

Realizacja przewidzianych działań w horyzoncie Strategii pozwoli na dynamiczny rozwój Grupy Kapitałowej Enea, znaczące umocnienie pozycji rynkowej oraz zapewnienie wzrostu wartości dla akcjonariuszy Grupy.