Start > Dane finansowe > Sprawozdanie finansowe > Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych
Narzędzia strony

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych

(a) Rok 2014

NotaKapitał zakładowy (wartość nominalna)Przeszacowanie kapitału zakładowegoKapitał zakładowy razemKapitał z nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcjiKapitał związany z płatnościami w formie akcjiKapitał z aktualizacji wyceny instrumentów finansowychPozostałe kapitałyZyski zatrzymaneKapitał przypadający na udziały niekontrolująceRazem kapitał własny
Stan na 01.01.2014 441.443 146.575 588.018 3.632.464 1.144.336 45.185 (20.664) 6.080.187 19.321 11.488.847
Zysk/(strata) netto okresu sprawozdawczego - - - - - - - 908.319 803 909.122
Inne całkowite dochody netto - - - - - (11.568) - (77.238) - (88.806)
Całkowite dochody netto rozpoznane w okresie - - - - - (11.568) - 831.081 803 820.316
Rozliczenie programu płatności w formie akcji 24 - - - - (1.144.336) - - 1.144.336 - -
Dywidendy 41 - - - - - - - (251.622) - (251.622)
Wygaśnięcie opcji put dotyczacej wykupu udziałów niekontrolujących w spółkach zaleznych - - - - - - 20.664 - - 20.664
Opcja put dotycząca udziałów niekontrolujących w nabytej jednostce zależnej - - - - - - (45.883) - - (45.883)
Nabycie spółki zależnej - - - - - - - - 29.524 29.524
Inne - - - - - 1.160 - 1.007 - 2.167
Stan na 31.12.2014 441.443 146.575 588.018 3.632.464 - 34.777 (45.883) 7.804.989 49.648 12.064.013

(b) Rok 2013

NotaKapitał zakładowy (wartość nominalna)Przeszacowanie kapitału zakładowegoKapitał zakładowy razemKapitał z nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcjiKapitał związany z płatnościami w formie akcjiKapitał z aktualizacji wyceny instrumentów finansowychPozostałe kapitałyZyski zatrzymaneKapitał przypadający na udziały niekontrolująceRazem kapitał własny
Stan na 01.01.20131) 441.443 146.575 588.018 3.632.464 1.144.336 50.233 (21.317) 5.491.335 22.721 10.907.790
Zysk/(strata) netto okresu sprawozdawczego2) - - - - - - - 722.524 (4) 722.520
Inne całkowite dochody netto - - - - - (5.048) - 22.138 - 17.090
Całkowite dochody netto rozpoznane w okresie - - - - - (5.048) - 744.662 (4) 739.610
Dywidendy 41 - - - - - - - (158.919) - (158.919)
Wykup udziałów niekontrolujących w spółkach zależnych - - - - - - 653 3.109 (3.396) 366
Stan na 31.12.2013 441.443 146.575 588.018 3.632.464 1.144.336 45.185 (20.664) 6.080.187 19.321 11.488.847

1) przekształcenie danych porównawczych na dzień 1 stycznia 2013 r. zostało przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2013 r.

2) przekształcenie danych za okres porównawczy zostało przedstawione w nocie 3 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego