Narzędzia strony

24. Kapitał własny

Stan na dzień 31.12.2014
Seria akcji
Liczba akcji
(w sztukach)
Wartość nominalna 1 akcji
(w złotych)
Wartość bilansowa
Seria „A” 295.987.473 1 295.988
Seria „B” 41.638.955 1 41.639
Seria „C” 103.816.150 1 103.816
Liczba akcji razem 441.442.578
Kapitał zakładowy razem 441.443
Kapitał zakładowy (wartość nominalna) 441.443
Kapitał z rozliczenia połączenia 38.810
Kapitał zakładowy z tytułu przeszacowania
o efekt hiperinflacji
107.765
RAZEM KAPITAŁ ZAKŁADOWY 588.018
Kapitał z nadwyżki ceny emisyjnej
nad wartością nominalną akcji
3.632.464
Zyski zatrzymane 7.804.989
Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów finansowych 34.777
Pozostałe kapitały (45.883)
Udziały niekontrolujące 49.648
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY 12.064.013

Program akcji pracowniczych wprowadzony na podstawie Ustawy z 30 sierpnia 1996 r. o Komercjalizacji i Prywatyzacji (Ustawa o Komercjalizacji i Prywatyzacji), w ramach którego uprawnieni pracownicy otrzymali bezpłatnie 15% akcji spółki Enea S.A został zrealizowany i zakończony w latach ubiegłych. W związku ze zrealizowaniem programu kwota 1 144 mln zł wykazywana na dzień 31 grudnia 2013 r. w pozycji kapitał związany z płatnościami w formie akcji została w 2014 r. rozliczona i przeklasyfikowana do zysków zatrzymanych.

Stan na dzień 31.12.2013
Seria akcji
Liczba akcji
(w sztukach)
Wartość nominalna 1 akcji
(w złotych)
Wartość bilansowa
Seria „A” 295.987.473 1 295.988
Seria „B” 41.638.955 1 41.639
Seria „C” 103.816.150 1 103.816
Liczba akcji razem 441.442.578
Kapitał zakładowy razem 441.443
Kapitał zakładowy (wartość nominalna) 441.443
Kapitał z rozliczenia połączenia 38.810
Kapitał zakładowy z tytułu przeszacowania
o efekt hiperinflacji
107.765
RAZEM KAPITAŁ ZAKŁADOWY 588.018
Kapitał z nadwyżki ceny emisyjnej
nad wartością nominalną akcji
3.632.464
Kapitał związany z płatnościami w formie akcji 1.144.336
Zyski zatrzymane 6.080.187
Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów
finansowych
45.185
Pozostałe kapitały -20.664
Udziały niekontrolujące 19.321
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY 11.488.847