Narzędzia strony

10. Wartość firmy

Poniżej znajduje się tabela pokazująca dokładniej kształtowanie się wartości firmy:

Za okres zakończony 31.12.2014Za okres zakończony 31.12.2013
Wartość brutto
Stan na początek okresu 149.909 149.909
Nabycie spółki zależnej MPEC sp. z o.o. w Białymstoku 79.414 -
Stan na dzień bilansowy 229.323 149.909
Skumulowane odpisy aktualizacyjne z tytułu utraty wartości
Stan na początek okresu (23.184) (23.184)
Odpisy aktualizacyjne z tytułu utraty wartości ujęte w ciągu roku (3.131) -
Stan na dzień bilansowy (26.315) (23.184)
Wartość netto
Wartość netto na początek okresu 126.725 126.725
Wartość netto na koniec okresu 203.008 126.725

Poniższa tabela prezentuje wartość firmy w podziale na poszczególne ośrodki generujące przepływy pieniężne:

Wartość firmyWartość bilansowa netto
Farma Wiatrowa Windfarm (obecnie wchodzi w skład Enea Wytwarzanie sp. z o.o.) 102.435
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku 79.414
Farmy Wiatrowe Darżyno (obecnie wchodzi w skład Enea Wytwarzanie sp. z o.o.) 18.686
Miejska Energetyka Cieplna Piła 1.806
Elektrownie Wodne (obecnie wchodzi w skład Enea Wytwarzanie sp. z o.o.) 667
Razem 203.008

Na 30 września 2014 r. Grupa przeprowadziła testy na utratę wartości aktywa, jakim jest wartość firmy. Testami objęto istotne wartości firmy, a mianowicie dotyczące dwóch ośrodków wypracowujących środki pieniężne nabytych w roku 2011: Farmy Wiatrowe Darżyno (obecnie Enea Wytwarzanie sp. z o.o.) i Biogazownia Dobitt (obecnie Enea Wytwarzanie sp. z o.o.) oraz ośrodka nabytego w 2012 r.: Farma Wiatrowa Windfarm (obecnie Enea Wytwarzanie sp. z o.o.). Na podstawie przeprowadzonych testów Grupa stwierdziła utratę wartości firmy i dokonała odpisu na 31 grudnia 2014 r. w kwocie 3 131 tys. zł. dotyczącej Biogazowni Dobitt.

Poniżej przedstawione są najważniejsze założenia przyjęte do testów na utratę wartości:
a) ścieżki cen energii elektrycznej na lata 2014-2035,
b) ścieżki cen świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych i kogeneracji,
c) ścieżki cen praw do emisji CO2,
d) ścieżki cen węgla,
e) przyjęcie ilości otrzymanych nieodpłatnie uprawnień do emisji CO2 na lata 2015-2020 zgodnie z wnioskiem derogacyjnym (na podstawie art. 10c ust.5 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady),
f) uwzględnienie rozpoczętej inwestycji rozwojowej budowy bloku 11 w Elektrowni Kozienice,
g) uwzględnienie systemu wsparcia dla odnawialnych źródeł energii dla całego okresu projekcji, jednak nie dłużej niż do 2029 r.,
h) Farma Wiatrowa Darżyno: stopa dyskontowa 5,67%, stopa wzrostu w okresie rezydualnym 0,0%, projekcje zostały wydłużone do roku 2034 zgodnie z przewidywanym okresem użytkowania aktywów,
i) Biogazownia Dobitt: stopa dyskontowa 6,3%, stopa wzrostu w okresie rezydualnym 0,0%, projekcje zostały wydłużone do roku 2034 zgodnie z przewidywanym okresem użytkowania aktywów,
j) Farma Wiatrowa Windfarm: stopa dyskontowa 7,8%, stopa wzrostu w okresie rezydualnym 0,0%, projekcje zostały wydłużone do roku 2034 zgodnie z przewidywanym okresem użytkowania aktywów.

Przeprowadzona analiza wrażliwości wskazuje, że istotnymi czynnikami wpływającymi na szacunki wartości użytkowej ośrodków generujących przepływy pieniężne są ścieżki cen energii elektrycznej, świadectw pochodzenia energii, praw do emisji CO2 oraz stopy dyskontowe.