Start > Dane finansowe > Sprawozdanie finansowe > Noty objaśniające > 6. Informacje dotyczące segmentów działalności
Narzędzia strony

6. Informacje dotyczące segmentów działalności

Zarządzanie działalnością Grupy dokonywane jest w podziale na segmenty, które wyodrębnione są ze względu na rodzaj oferowanych produktów i usług. W Grupie Kapitałowej Enea wyodrębnia się cztery segmenty działalności:

  • obrót – zakup i sprzedaż energii elektrycznej,
  • dystrybucja – usługi dystrybucji oraz przesyłania energii elektrycznej,
  • wytwarzanie – wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła,
  • działalność pozostała - konserwacja i modernizacja urządzeń oświetlenia drogowego, działalność hotelarska, usługi transportowe, usługi remontowe i budowlane, usługi turystyczne, działalność w zakresie ochrony zdrowia.

Przychody segmentu są przychodami osiąganymi ze sprzedaży zewnętrznym klientom oraz transakcji z innymi segmentami, które dają się bezpośrednio przyporządkować do danego segmentu. W 2014 r. i 2013 r. żaden pojedynczy klient nie odpowiadał za więcej niż 10% przychodów ze sprzedaży w jakimkolwiek z segmentów działalności.

Koszty segmentu są kosztami składającymi się z kosztów sprzedaży zewnętrznym klientom oraz kosztów transakcji realizowanych z innymi segmentami w ramach Grupy, które wynikają z działalności operacyjnej danego segmentu i dają się bezpośrednio przyporządkować do tego segmentu.  

W transakcjach międzysegmentowych stosowane są ceny rynkowe, zapewniające poszczególnym jednostkom uzyskanie marży właściwej do samodzielnego funkcjonowania na rynku.

Informacje dotyczące obszarów geograficznych

Działalność Grupy realizowana była w 2014 r. i 2013 r. w jednym obszarze geograficznym tj. na terytorium Polski.

Wyniki segmentów:

(a) Rok 2014 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. przedstawiają się następująco:

ObrótDystrybucjaWytwarzaniePozostała działalnośćWyłączeniaRazem
Przychody ze sprzedaży netto 3.733.830 2.890.362 3.055.797 175.406 - 9.855.395
Sprzedaż między segmentami 447.560 97.186 433.964 243.013 (1.221.723) -
Przychody ze sprzedaży netto ogółem 4.181.390 2.987.548 3.489.761 418.419 (1.221.723) 9.855.395
Koszty ogółem -4.075.665 -2.257.291 -3.068.436 -410.616 1.193.381 -8.618.627
Wynik segmentu 105.725 730.257 421.325 7.803 -28.342 1.236.768
Amortyzacja -757 -429.144 -286.666 -14.457
EBITDA 106.482 1.159.401 707.991 22.260
% przychodów ze sprzedaży netto 2,6% 38,8% 20,3% 5,3%
Nieprzypisane koszty całej Grupy (koszty zarządu) -50.293
Zysk operacyjny 1.186.475
Koszty finansowe -125.483
Przychody finansowe 81.178
Odpis wartości firmy (3 131)
Przychody z tytułu dywidend 3.355
Udział netto w zyskach/(stratach) jednostek stowarzyszonych 708
Podatek dochodowy -233.980
Zysk netto 909.122
Udział w zysku udziałów niekontrolujących 803

(b) Rok 2013 Wyniki segmentów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. przedstawiają się następująco:

ObrótDystrybucjaWytwarzaniePozostała działalnośćWyłączeniaRazem
Przychody ze sprzedaży netto 3.337.214 2.879.913 2.771.625 161.768 - 9.150.520
Sprzedaż między segmentami 279.442 99.372 346.837 149.710 (875.361) -
Przychody ze sprzedaży netto ogółem 3.616.656 2.979.285 3.118.462 311.478 (875.361) 9.150.520
Koszty ogółem (3.409.043) (2.430.032) (2.919.058) (296.413) 848.021 (8.206.525)
Wynik segmentu 207.613 549.253 199.404 15.065 (27.340) 943.995
Amortyzacja (625) (384.328) (359.966) (17.498)
EBITDA 208.238 933.581 559.370 32.563
% przychodów ze sprzedaży netto 5,8% 31,3% 17,9% 10,5%
Nieprzypisane koszty całej Grupy (koszty zarządu) (38.136)
Zysk operacyjny 905.859
Koszty finansowe (44.821)
Przychody finansowe 88.144
Przychody z tytułu dywidend 4.552
Udział netto w zyskach/(stratach) jednostek stowarzyszonych 331
Podatek dochodowy (231.545)
Zysk netto 722.520
Udział w zysku udziałów niekontrolujących (4)

Pozostałe informacje dotyczące segmentów na dzień 31 grudnia 2014 r. oraz za okres 12 miesięcy kończący się tego dnia przedstawiają się następująco:

ObrótDystrybucjaWytwarzaniePozostała działalnośćWyłączeniaRazem
Rzeczowe aktywa trwałe 16.337 7.072.950 6.600.818 301.116 (304.620) 13.686.601
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 791.414 596.613 715.989 143.267 (565.072) 1.682.211
Razem 807.751 7.669.563 7.316.807 444.383 (869.692) 15.368.812
AKTYWA wyłączone z segmentacji 2.739.228
- w tym rzeczowe aktywa trwałe 15.355
- w tym należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 102.656
RAZEM: AKTYWA 18.108.040
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 199.244 507.328 443.058 164.844 (562.923) 751.551
Kapitał własny i zobowiązania wyłączone z segmentacji 17.356.489
- w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania 387.381
RAZEM: KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA 18.108.040
za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2014 r.
Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne 1.019 822.336 1.579.772 87.323 (71.488) 2.418.962
Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne wyłączone z segmentacji 6.267
Amortyzacja 757 429.144 286.666 14.457 (9.363) 721.661
Amortyzacja wyłączona z segmentacji 6.747
Utworzenie/(rozwiązanie/wykorzystanie) odpisów aktualizujących należności (197) 3.753 507 -2.210 (2) 1.851

Pozostałe informacje dotyczące segmentów na dzień 31 grudnia 2013 r. oraz za okres 12 miesięcy kończący się tego dnia przedstawiają się następująco:

ObrótDystrybucjaWytwarzaniePozostała działalnośćWyłączeniaRazem
Rzeczowe aktywa trwałe 18.004 6.699.959 5.069.013 239.948 (234.181) 11.792.743
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 643.844 477.143 240.225 70.345 (174.449) 1.257.108
Razem 661.848 7.177.102 5.309.238 310.293 (408.630) 13.049.851
AKTYWA wyłączone z segmentacji 3.279.329
- w tym rzeczowe aktywa trwałe 18.823
- w tym należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 101.625
RAZEM: AKTYWA 16.329.180
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 285.231 512.507 631.748 53.537 (173.892) 1.309.131
Kapitał własny i zobowiązania wyłączone z segmentacji 15.020.049
- w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania 92.462
RAZEM: KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA 16.329.180
za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2013 r.
Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne 2.251 900.992 1.260.053 24.420 (23.279) 2.164.437
Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne wyłączone z segmentacji 5.815
Amortyzacja 625 384.328 359.966 17.498 (7.795) 754.622
Amortyzacja wyłączona z segmentacji 7.137
Utworzenie/(rozwiązanie/wykorzystanie) odpisów aktualizujących należności (28.958) 7.291 (31.899) (20) - (53.586)