Narzędzia strony

16. Aktywa finansowe

31.12.201431.12.2013
Należności i pożyczki 20.739 8.106
Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży (udziały i akcje w jednostkach niepowiązanych) 47.479 61.761
Długoterminowe aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 99 1.860
Długoterminowe aktywa finansowe razem 68.317 71.727
Należności i pożyczki 1.569.595 1.287.473
Krótkoterminowe aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 189.789 45
Krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 392.251 296.339
Krótkoterminowe aktywa finansowe razem 2.151.635 1.583.857
Razem 2.219.952 1.655.584