Narzędzia strony

9. Wartości niematerialne

(a) Rok 2014

Stan na 01.01.2014Koszty prac rozwojowychWartość firmyOprogr. komputerowe, licencje, koncesje, patentyPrawa z tytułu ustanowienia służebnościRelacje z klientamiOgółem
Wartość brutto na początek okresu 3 375 149 909 220 145 12 206 16 000 401 635
Wartość umorzenia na początek okresu (332) - (165 703) (658) (4 960) (171 653)
Odpis aktualizujący wartość na początek okresu - (23 184) (218) - - (23 402)
Wartość netto na początek okresu 3 043 126 725 54 224 11 548 11 040 206 580
Zmiany w okresie 12 miesięcy do 31.12.2014
Przeniesienia - - 24 542 7 000 - 31 542
Nabycie - - 13 488 59 - 13 547
Zbycie (wartość początkowa) - - (10 518) - - (10 518)
Zbycie (umorzenie) - - 8 711 - - 8 711
Amortyzacja (92) - (18 699) (600) (8 832) (28 223)
Odpis aktualizujący (-) - (3 131) - - - (3 131)
Rozliczenie nabycia spółek zależnych - 79 414 2 362 3 600 - 85 376
Likwidacja wartość początkowa - - (7 074) - - (7 074)
Likwidacja (umorzenie) - - 6 799 - - 6 799
Pozostałe - - 1 974 - - 1 974
Pozostałe (umorzenie) - - 364 - - 364
Stan na 31.12.2014
Wartość brutto na koniec okresu 3 375 229 323 244 919 22 865 16 000 516 482
Umorzenie (424) - (168 528) (1 258) (13 792) (184 002)
Odpis aktualizujący - (26 315) (218) - - (26 533)
Wartość netto na koniec okresu 2 951 203 008 76 173 21 607 2 208 305 947

(a) Rok 2013

Stan na 01.01.2013Koszty prac rozwojowychWartość firmyOprogr. komputerowe, licencje, koncesje, patentyPrawa z tytułu ustanowienia służebnościRelacje z klientamiUmowy zamiany certyfikatówUmowy na dostawy węglaOgółem
Wartość brutto na początek okresu 3 375 149 909 203 902 6 137 16 000 3 900 3 520 386 743
Wartość umorzenia na początek okresu -239 - -155 210 -378 -1 120 -1 517 -3 520 -161 984
Odpis aktualizujący wartość na początek okresu - -23 184 -218 - - - - -23 402
Wartość netto na początek okresu 3 136 126 725 48 474 5 759 14 880 2 383 - 201 357
Zmiany w okresie 12 miesięcy do 31.12.2013
Przeniesienia - - 20 514 6 056 - - - 26 570
Nabycie - - 665 13 - - - 678
Zbycie (wartość początkowa) - - -7 560 - - - - -7 560
Zbycie (umorzenie) - - 7 520 - - - - 7 520
Amortyzacja -93 - -21 391 -280 -3 840 -2 383 - -27 987
Pozostałe - - 2 624 - - - -3 520 -896
Pozostałe (umorzenie) - - 3 378 - - - 3 520 6 898
Stan na 31.12.2013
Wartość brutto na koniec okresu 3 375 149 909 220 145 12 206 16 000 3 900 - 405 535
Umorzenie -332 - -165 703 -658 -4 960 -3 900 - -175 553
Odpis aktualizujący - -23 184 -218 - - - - -23 402
Wartość netto na koniec okresu 3 043 126 725 54 224 11 548 11 040 - - 206 580

Na wartościach niematerialnych nie ustanowiono zabezpieczeń.