Start > Dane finansowe > Sprawozdanie finansowe > Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
Narzędzia strony

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

12 miesięcy zakończonych 31.12.201412 miesięcy zakończonych
31.12.2013 (dane przekształcone)1)
Przychody ze sprzedaży 10.057.909 9.355.406
Podatek akcyzowy (202.514) (204.886)
Przychody ze sprzedaży netto 34 9.855.395 9.150.520
Pozostałe przychody operacyjne 37 115.066 125.087
Amortyzacja 35 (728.408) (761.759)
Koszty świadczeń pracowniczych 35 (948.872) (1.036.215)
Zużycie materiałów i surowców oraz wartość sprzedanych towarów 35 (1.821.196) (1.822.994)
Zakup energii na potrzeby sprzedaży 35 (3.835.730) (3.303.371)
Usługi przesyłowe 35 (710.577) (599.170)
Inne usługi obce 35 (336.339) (341.791)
Podatki i opłaty 35 (268.934) (244.240)
Zysk/(strata) na sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych (5.620) 109
Odpis z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych 7 (30.556) (11.363)
Pozostałe koszty operacyjne 37 (97.754) (248.954)
Zysk operacyjny 1.186.475 905.859
Koszty finansowe 39 (125.483) (44.821)
Przychody finansowe 38 81.178 88.144
Odpis wartości firmy 10 (3.131) -
Przychody z tytułu dywidend 41 3.355 4.552
Udział w (stratach)/zyskach jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności 708 331
Zysk przed opodatkowaniem 1.143.102 954.065
Podatek dochodowy 40 (233.980) (231.545)
Zysk netto okresu sprawozdawczego 909.122 722.520
Inne całkowite dochody
Podlegające przeklasyfikowaniu do zysków lub strat:
- zmiana wartości godziwej aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży (14.282) (4.966)
- zabezpieczenie przepływów pieniężnych - (1.025)
- podatek dochodowy 2.714 943
Niepodlegające przeklasyfikowaniu do zysków lub strat:
- przeszacowanie programu określonych świadczeń (95.354) 27.331
- podatek dochodowy 18.116 (5.193)
Inne całkowite dochody netto (88.806) 17.090
Całkowity dochód za okres sprawozdawczy 820.316 739.610
Z tego zysk netto:
przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 908.319 722.524
przypadający na udziały niekontrolujące 803 (4)
Z tego całkowity dochód:
przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 819.562 739.595
przypadający na udziały niekontrolujące 754 15
Zysk netto przypisany do akcjonariuszy Jednostki Dominującej 908.319 722.524
Średnioważona liczba akcji zwykłych 441.442.578 441.442.578
Zysk netto na akcję (w zł na jedną akcję) 2,06 1,64
Zysk rozwodniony na akcję (w zł na jedną akcję) 2,06 1,64

1) przekształcenie danych za okres porównawczy zostało przedstawione w nocie 3 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego