Start > Dane finansowe > Sprawozdanie finansowe > Noty objaśniające > 37. Pozostałe przychody i koszty operacyjne
Narzędzia strony

37. Pozostałe przychody i koszty operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne

 31.12.201431.12.2013
Rozwiązanie rezerw na roszczenia o odszkodowanie  15.756 11.256
Rozwiązanie pozostałych rezerw  1.061 898
Zwrot kosztów przez ubezpieczyciela  14.951 3.196
Rozliczenie dochodu z tytułu dotacji i opłat przyłączeniowych  11.787 20.534
Odszkodowania, kary, grzywny  15.052 10.906
Odwrócenie niewykorzystanych odpisów aktualizujących  8.015 24.951
Nieodpłanie otrzymane środki trwałe  17.994 25.482
Inne pozostałe przychody operacyjne  30.450 27.864
Razem  115.066 125.087

Pozostałe koszty operacyjne

 31.12.201431.12.2013
Utworzenie rezerw na roszczenia o odszkodowanie  (3.349) (32.858)
Utworzenie pozostałych rezerw  (13.536) (157.004)
Odpis aktualizujący wartość należności  (17.503) (15.251)
Odpisanie należności niesciągalnych  (14.879) (2.200)
Odpis aktualizujący wartość zapasów  (3.623) (1.594)
Koszty postępowań sądowych  (706) (7.387)
Koszty związków zawodowych  (1.420) (1.542)
Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntów  (4.051) (4.144)
Inne pozostałe koszty operacyjne  (38.687) (26.974)
Razem  (97.754) (248.954)