Start > Dane finansowe > Sprawozdanie finansowe > Noty objaśniające > 15. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
Narzędzia strony

15. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży

 31.12.201431.12.2013
Rzeczowe aktywa trwałe  12.328 12.328
Użytkowanie wieczyste gruntów  1.122 1.122
Zapasy  8 8
Należności  10 22
Środki pieniężne  46 7
Razem aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży  13.514 13.487

 31.12.201431.12.2013
Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe                          -  123
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania  151 76
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych  67 71
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży  218 270

Na 31 grudnia 2014 r. aktywa spółki zależnej Hotel „Edison” sp. z o.o. prezentowane są jako aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży a zobowiązania tej spółki jako zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży.

Enea S.A. prowadzi aktywnie proces zbycia udziałów spółki Hotel „Edison” sp. z o.o. w trybie publicznego zaproszenia do negocjacji. Przewiduje się zakończenie procesu sprzedaży w I kwartale 2015.