Start > Dane finansowe > Sprawozdanie finansowe > Noty objaśniające > 26. Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe
Narzędzia strony

26. Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe

31.12.201431.12.2013
Kredyty bankowe 1.073.203 794.773
Pożyczki 31.484 25.136
Obligacje 1.104.961 -
Długoterminowe 2.209.648 819.909
Kredyty bankowe 4.489 19.363
Pożyczki 4.386 3.285
Krótkoterminowe 8.875 22.648
Razem 2.218.523 842.557

Kredyty i pożyczki

Poniżej znajduje się krótka charakterystyka istotnych umów kredytowych i pożyczek w Grupie Kapitałowej ENEA:

ENEA S.A. – 18 października 2012 r. pomiędzy ENEA (Kredytobiorca), a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (Bank), została zawarta Umowa Finansowa (Umowa) przewidująca udzielenie Kredytobiorcy kredytu w kwocie 950 000 000 PLN (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt milionów złotych) lub jej równowartości w walucie EUR. 19 czerwca 2013 r. pomiędzy ENEA S.A. (Kredytobiorca) a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (Bank) została zawarta Umowa Finansowa B (Umowa) przewidująca udzielenie Kredytobiorcy kredytu w kwocie 475 mln zł) lub jej równowartości w walucie EUR, w związku z czym łączna wartość finansowania dłużnego pozyskanego od Banku na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy wyniosła 1 425 mln zł.

Środki pozyskane z Banku przeznaczone zostaną na finansowanie wieloletniego planu inwestycyjnego w celu modernizacji i rozbudowy sieci energetycznych ENEA Operator Sp. z o.o. (Program) znajdujących się w Polsce Północno – Zachodniej. Całkowity koszt Programu szacowany jest na kwotę ok. 3 275,87 mln zł.

Okres spłaty Kredytu wynosi do 15 lat od planowanej daty wypłaty środków. Okres dostępności Kredytu upływa 31  grudnia 2015 r. (okres dostępności uległ wydłużeniu na mocy aneksu do Umowy zawartego 12 sierpnia 2014 r.). Oprocentowanie Kredytu może być stałe lub zmienne.

Jednocześnie 19 czerwca 2013 r. w związku z podpisaniem Umowy zawarty został dodatkowo aneks do Umowy o realizację Programu z 18 października 2012 r. zawartej pomiędzy ENEA S.A., Bankiem i ENEA Operator Sp. z o.o., regulującej kwestie związane z zasadami realizacji Programu w części opartej o środki udostępnione przez Bank, na mocy którego zaktualizowano zasady realizacji Programu w związku ze zwiększeniem łącznego poziomu zaangażowania środków pochodzących z Banku.

W ramach zawartych umów finansowych z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym ENEA S.A. dokonała wypłaty środków z udzielonego kredytu w 3 transzach w łącznej kwocie 1 050 mln zł. Waluta uruchomionego kredytu to złoty polski. Dla dwóch transzy w łącznej wysokości 950 mln złotych  oprocentowanie jest zmienne oparte na stawce WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych powiększone o marżę Banku natomiast dla jednej transzy w wysokości 100 mln złotych oprocentowanie jest stałe.

ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. - W ciągu 2014 roku w ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o., dokonano spłaty kredytów na kwotę 18 336 tys. zł, w tym kredyt inwestycyjny w Nordic Investment Bank 15 666 tys. zł oraz  kredyt inwestycyjny PKO BP S.A. 2 670 tys. zł., ruchy na  pożyczkach z NFOŚiGW na kwotę 1 992 tys. zł dotyczące dokonanych spłat w kwocie 576 tys. zł,  wpływu kolejnych raty pożyczki w kwocie 2 678 tys. zł i spłaconych odsetek od pożyczki NFOŚiGW w kwocie 110 tys. zł.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku Sp. z o.o. - kredyt inwestycyjny na okres od 1 sierpnia 2012 r. do 30 czerwca 2022 r. - kwota kredytu 7 819 tys. zł. zabezpieczona wekslem in blanco wystawionym przez kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową i oświadczenie o poddaniu się egzekucji z umowy weksla. Kredytodawcą jest Bank PKO BP S.A.

Kredyt inwestycyjny na okres od 12 listopada 2013 r. do 12 listopada 2023 r. - kwota kredytu 8 548 tys. zł. zabezpieczona wekslem in blanco wystawionym przez kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową i oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Kredytodawcą jest ING Bank Śląski.

Kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 6 000 tys. zł. do 31 marca 2015 r. zabezpieczony oświadczeniem o poddaniu się egzekucji z umowy.

Obligacje

ENEA S.A. zawiera umowy dotyczące programów emisji obligacji w celu emisji obligacji na finansowanie bieżącej działalności oraz potrzeb inwestycyjnych ENEA S.A. oraz jej  podmiotów zależnych.


Nazwa programu emisji obligacji
Data zawarcia ProgramuKwota ProgramuWartość wyemitowanych obligacji na dzień 31.12.2014 r.Wartość wyemitowanych obligacji na dzień 31.12.2013 r.
1Umowa Programu Emisji Obligacji zawarta z PKO BP S.A., Bankiem PEKAO S.A., BZ WBK S.A., Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. (gwarantowana)1) 21 czerwca 2012 r. 3.000.0002) 860.000 -
2Umowa Programu Emisji Obligacji zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (gwarantowana). 15 maja 2014 r. 1.000.000 260.000 -
3Umowa Programu Emisji Obligacji zawarta z ING Bank Śląski S.A., PKO BP S.A., Bankiem PEKAO S.A. oraz mBankiem S.A. 30 czerwca 2014 r. 5 000 000 -3) -

1) 31 stycznia 2014 r. został zawarty Aneks, który zmienił warunki finansowania dostosowując je do aktualnej sytuacji rynkowej. 31 października 2014 r. nastąpiło przejęcie udziału Nordea Bank Polska S.A. przez Bank PKO  BP S.A. na skutek fuzji prawnej obu banków.
2) 15 grudnia 2014 r. nastąpiło zmniejszenie Programu emisji obligacji realizowanego w ramach Umowy Programowej z 21 czerwca 2012 r. z kwoty 4 000 000 tys. zł do 3 000 000 tys. zł. Dzięki obniżeniu Programu Grupa zoptymalizuje dostępne źródła finansowania i obniży ponoszone z tytułu zadłużenia koszty i wydatki.
3) Podjęte zostały przez ENEA S.A. decyzje korporacyjne, o rozpoczęciu procesu emisji obligacji w ramach Programu.

10 lutego 2015 r. przeprowadzono pierwszą emisję obligacji ENEA S.A. w ramach Umowy  programu emisji obligacji do kwoty 5.000.000 tys. zł. Kwota emisji wyniosła 1.000.000 tys. złotych. Odsetki od obligacji będą wyliczane w oparciu o stawkę WIBOR dla depozytów 6 –miesięcznych powiększoną o marżę w wysokości 0,85%. Płatność odsetek będzie następowała w cyklach półrocznych 10 sierpnia i 10 lutego każdego roku. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 10 luty 2020 r. Wpływy z emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych zgodnych ze strategią Grupy Kapitałowej ENEA.

Transakcje zabezpieczające


W dniach od 12 lutego do 25 lutego 2015 r. ENEA S.A. zawarła 5 transakcji zabezpieczających stopę procentową IRS (Interest Rate Swap) dla równowartości zadłużenia wynikającego z wyemitowanych obligacji o łącznej wartości 860 000 tys. zł. Zawarcie transakcji jest związane z realizacją polityki zarządzania ryzykiem stopy procentowej przyjętą dla spółek Grupy ENEA.