Start > Dane finansowe > Sprawozdanie finansowe > Noty objaśniające > 22. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Narzędzia strony

22. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

 31.12.201431.12.2013
 Środki pieniężne w kasie i w banku  194.521 990.112
 - środki pieniężne w kasie  276 532
 - środki pieniężne w banku  194.245 989.580
 Inne środki pieniężne  492.795 583.083
 - środki pieniężne w drodze   -  37
 - lokaty  431.837 582.938
 - inne  60.958 108
 Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty  687.316 1.573.195
 Środki pieniężne wykazane w rachunku przepływów pieniężnych  687.316 1.573.195

Zabezpieczenia ustanowione na środkach pieniężnych zostały wykazane w nocie 18.

Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania w Grupie wyniosły na dzień 31 grudnia 2014 r. 77 335 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2013 r. 124 311 tys. zł). Były to środki pieniężne na depozyty transakcyjne energii elektrycznej i praw do emisji CO2 oraz wadia i kaucje wpłacone przez dostawców.