Start > Dane finansowe > Sprawozdanie finansowe > Noty objaśniające > 4. Ważne oszacowania i założenia
Narzędzia strony

4. Ważne oszacowania i założenia

Sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF UE wymaga od Zarządu przyjęcia pewnych założeń i dokonania szacunków, które wpływają na przyjęte zasady rachunkowości oraz na wielkości wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz w notach do tego sprawozdania finansowego. Założenia i szacunki oparte są na najlepszej wiedzy Zarządu na temat bieżących i przyszłych zdarzeń i działań. Rzeczywiste wyniki mogą się jednak różnić od przewidywanych. Podstawowe obszary, w których szacunki Zarządu mają istotny wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe to:

 • świadczenia pracownicze w trakcie i po okresie zatrudnienia – przyjęto wycenę rezerw na świadczenia pracownicze sporządzoną poprzez określenie salda początkowego zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu przewidywanych przyszłych wypłat świadczeń, obliczoną w sposób aktuarialny; stopa dyskontowa oraz tempo długookresowego wzrostu wynagrodzeń mają wpływ na dokonany szacunek (nota 32),
 • okresy amortyzacji rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych - wysokość odpisów amortyzacyjnych jest ustalana na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznego użytkowania składników rzeczowych aktywów trwałych lub wartości niematerialnych. Okresy ekonomicznego użytkowania są weryfikowane przynajmniej raz w ciągu roku obrotowego. Stosowane okresy amortyzacji zostały przedstawione w notach 51.5, 51.6, 51.7 i 51.12 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
 • wycena wartości godziwej nabywanych aktywów i zobowiązań, ustalenie wartości firmy - Grupa dokonuje identyfikacji i wyceny nabywanych aktywów, zobowiązań oraz wartości firmy. Wycena uwzględnia szereg istotnych założeń, takich jak m.in.: wybór odpowiedniej metody wyceny, plany odnośnie wykorzystania przejętych aktywów, prognozy finansowe (w tym ścieżki cenowe określające główne pozycje przychodów i kosztów), zmiany legislacyjne. Przyjęte założenia mogą mieć istotny wpływ na określenie wartości godziwej nabywanych aktywów i zobowiązań oraz ustalenie wartości firmy. Wartość firmy podlega testom na utratę wartości wraz z ośrodkami wypracowującymi przepływy pieniężne, do których wartość firmy została przypisana. Rozliczenie nabycia jednostki zależnej zostało przedstawione w nocie 13 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
 • odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe – wysokość odpisu stanowi różnica pomiędzy wartością bilansową, a wartością bieżącą szacowanych przyszłych przepływów pieniężnych, zdyskontowanych według oryginalnej efektywnej stopy procentowej; zmiana wartości szacowanych przyszłych przepływów pieniężnych spowoduje zmianę oszacowania wielkości odpisów aktualizujących należności (nota 17),
 • niezafakturowane przychody ze sprzedaży na koniec okresu obrotowego – oszacowanie wielkości sprzedaży energii nierozliczonej odbywa się na podstawie szacowanego zużycia energii elektrycznej
  w okresie od dnia ostatniego odczytu rozliczeniowego do końca okresu obrotowego (nota 17),
 • odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości – szacowanie obejmuje potencjalną wypłatę odszkodowań za tzw. bezumowne korzystanie z gruntu i czynszu dzierżawnego i dokonywane jest przez służby techniczne Grupy w oparciu o indywidualne analizy roszczeń (nota 33, 49.5),
 • rezerwa na rekultywację składowiska – ENEA Wytwarzanie S.A. po zapełnieniu lub zamknięciu składowiska żużla i popiołu ma obowiązek dokonania rekultywacji terenu. Ze względu na fakt, iż spółka posiada duże, niezapełnione obszary składowiska przewidywany termin rekultywacji będzie miał miejsce w 2060 r. Przyszłe oszacowane koszty rekultywacji składowiska zostały zdyskontowane do wartości bieżącej na dzień 31 grudnia 2014 r. przy użyciu stopy dyskontowej 2,50 % (nota 33),
 • rekompensaty na pokrycie kosztów osieroconych, powstałych w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (KDT) – Grupa ujmuje rekompensaty w wysokości zaliczek należnych za dany okres skorygowanych o szacowaną wysokość korekty, która będzie obliczona przez Prezesa URE, która zależy od wielu czynników, w tym w szczególności od wyniku działalności wytwórcy, wolumenu sprzedaży energii oraz średnich cen rynkowych energii elektrycznej. Szacunki rekompensat zostały dokonane w oparciu o właściwe według Grupy interpretacje zapisów ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (DZ. U. z 2007 roku nr 130, poz. 905) („Ustawa KDT”), przewidywania, co do rozstrzygnięcia sporów z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz o szereg istotnych założeń, w tym również będących poza kontrolą Grupy. Ewentualne skutki niekorzystnego dla Grupy rozstrzygnięcia sporów, o którym mowa w nocie 46, w obszarze interpretacji zapisów Ustawy o KDT oraz zmiany przyjętych założeń, mogą istotnie wpłynąć na wyniki szacunków i w konsekwencji mogą doprowadzić do istotnych zmian sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyników finansowych Grupy. Na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego wynik sporów z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki nie jest możliwy do przewidzenia. W ciągu okresu sprawozdawczego Grupa zaktualizowała szacunki dotyczące rekompensat KDT. Szczegółowe informacje zostały opisane w nocie 45 niniejszego sprawozdania finansowego.
 • wartość odzyskiwalna rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych – testy na utratę wartości ośrodków wypracowujących przepływy pieniężne przeprowadzane są w oparciu o szereg założeń, których część jest poza kontrolą Grupy. Znaczące zmiany tych założeń mają wpływ na wyniki testów na utratę wartości i w konsekwencji na sytuację finansową oraz wyniki finansowe Grupy (nota 7 i 9),
 • rezerwa na zakup praw do emisji CO2 – osądy obejmują założenie co do przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 należnych Grupie za 2014 r. (nota 33).