Start > Dane finansowe > Sprawozdanie finansowe > Noty objaśniające > 23. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
Narzędzia strony

23. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

31.12.201431.12.2013
Portfel inwestycyjny 391.901 296.339
Pozostałe aktywa finansowe 449 1.860
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 392.350 298.199

Na 31 grudnia 2014 r. wartość księgowa portfela aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy - bony i obligacje Skarbu Państwa wynosiła 391 901 tys. zł. 23 grudnia 2014 r. Spółka sprzedała jednostki uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego Pioneer, które na dzień 31 grudnia 2013 były w całości wykazywane jako aktywa długoterminowe (1 860 tys. zł).