Start > Dane finansowe > Sprawozdanie finansowe > Noty objaśniające > 33. Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia
Narzędzia strony

33. Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia

Rezerwa na zobowiązania i inne obciążenia razem w podziale na część długo- i krótkoterminową

 31.12.201431.12.2013
Długoterminowe 464.720 407.735
Krótkoterminowe 304.374 438.141
Stan na dzień sprawozdawczy 769.094 845.876

Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i inne obciążenia

za okres kończący się 31.12.2014

Rezerwa na bezumowne korzystanie z gruntówRezerwa na inne zgłoszone roszczeniaRezerwa na rekultywację składowiskaRezerwa na opłatę za korzystanie ze środowiskaRezerwa na świadectwa pochodzenia energiiRezerwa na zakup praw do emisji CO2PozostałeRazem
Stan na początek okresu 186.916 22.071 30.464 394 274.643 105.149 226.239 845.876
Odwrócenie dyskonta i zmiana stopy dyskontowej (7.619) - 2.527 - - - - (5.092)
Zwiększenie istniejących rezerw 12.871 6.452 24.724 - 413.403 106.678 23.488 587.616
Wykorzystanie rezerw (7.993) - (164) - (522.772) (105.149) (6.377) (642.455)
Rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy (11.321) (1.161) - (394) (396) (920) (2.659) (16.851)
Stan na koniec okresu 172.854 27.362 57.551 - 164.878 105.758 240.691 769.094

za okres kończący się 31.12.2013

Rezerwa na bezumowne korzystanie z gruntówRezerwa na inne zgłoszone roszczeniaRezerwa na rekultywację składowiskaRezerwa na opłatę za korzystanie ze środowiskaRezerwa na świadectwa pochodzenia energiiRezerwa na zakup praw do emisji CO2PozostałeRazem
Stan na początek okresu 159.861 23.695 24.648 2.098 236.083 90.361 86.842 623.588
Odwrócenie dyskonta i zmiana stopy dyskontowej - - (2.968) - - - - (2.968)
Zwiększenie istniejących rezerw 42.508 196 9.023 710 372.165 105.149 150.055 679.806
Wykorzystanie rezerw (4.144) (48) (239) (1.704) (324.541) (90.361) (5.627) (426.664)
Rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy (11.309) (1.772) - (710) (9.064) - (5.031) (27.886)
Stan na koniec okresu 186.916 22.071 30.464 394 274.643 105.149 226.239 845.876

Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Imiennie tworzone są rezerwy na przewidywane straty związane z sądowym powództwem zgłoszonym przeciwko Grupie. Kwota, na którą tworzona jest rezerwa stanowi najbardziej właściwy szacunek nakładów niezbędnych do wypełnienia roszczenia. Koszt ich utworzenia ujmowany jest w pozostałych kosztach operacyjnych. Opis istotnych roszczeń oraz zobowiązania warunkowe z tego tytułu zostały przedstawione w notach 49.2, 49.5 i 49.6

Rezerwy na zobowiązania i inne obciążenia obejmują głównie:

Rezerwa na bezumowne korzystanie z gruntów

Rezerwa na roszczenia osób władających nieruchomościami z tytułu bezumownego korzystania z gruntu.

Szacowanie rezerwy na roszczenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości odbywa się z zastosowaniem podejścia tzw. etapowości i wag, tj. prawdopodobieństwa przegrania sporu i konieczności spełnienia roszczenia. Rozmiar zasądzonych odszkodowań z tytułu roszczeń z bezumownego korzystania z nieruchomości może być dla Grupy znaczący z uwagi na liczbę przedmiotowych nieruchomości, jednak Grupa nie jest w stanie oszacować maksymalnej kwoty odszkodowań. Grupa Kapitałowa Enea, m.in. w związku z ustawą o korytarzach przesyłowych oszacowała i uwzględniła w wysokości utworzonej rezerwy również odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, na których posadowiony jest majątek sieciowy (linie elektroenergetyczne), co do których na dzień sprawozdawczy nie zostały przedstawione jeszcze żadne roszczenia.

Rezerwa na rekultywację składowiska

Grupa po zapełnieniu lub zamknięciu składowiska żużla i popiołu ma obowiązek dokonania rekultywacji terenu. Ze względu na fakt, iż Grupa posiada duże, niezapełnione obszary składowiska, przewidywany termin rekultywacji będzie miał miejsce w 2060 r. Przyszłe oszacowane koszty rekultywacji składowiska zostały zdyskontowane do wartości bieżącej przy użyciu stopy dyskontowej w wysokości 2,50% (na dzień 31 grudnia 2013 r. – 4,26%).

Wartość rezerwy na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 57 551 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2013 r. 30 464 tys. zł).

Rezerwa na zakup praw do emisji CO2

Na dzień 31 grudnia 2014 r. wartość rezerwy dotyczącej praw do emisji CO2 wyniosła 105 758 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2013 r. 105 149 tys. zł). 

Pozostałe rezerwy 

Pozostałe rezerwy dotyczą głównie: 

  • potencjalnych zobowiązań związanych z majątkiem sieciowym wynikających z różnic w interpretacjach przepisów 109 563 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2013 r. 93 508 tys. zł),
  • kosztów korzystania z gruntów leśnych będących w zarządzie Lasów Państwowych 115 921 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2013 r. 120 605 tys. zł).