Start > Dane finansowe > Sprawozdanie finansowe > Noty objaśniające > 25. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
Narzędzia strony

25. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

31.12.201431.12.2013
Długoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
Długoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług 111
Inne 3.164 -
Długoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 3.275 -
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 313.386 454.180
Zaliczki otrzymane na poczet dostaw, robót i usług 82.983 61.881
Zobowiązania z tytułu podatków (z wyłączeniem podatku dochodowego) i podobnych świadczeń 164.989 186.265
Zobowiązania z tytułu zakupu rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych 398.781 549.786
Zobowiązania z tytułu dywidend 23 23
Fundusze specjalne 1.289 574
Zobowiązania z tytułu opcji nabycia pozostałych udziałów w jednostkach zależnych 45.883 -
Inne 128.323 148.884
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 1.135.657 1.401.593
Razem 1.138.932 1.401.593