Start > Dane finansowe > Sprawozdanie finansowe > Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Narzędzia strony

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

12 miesięcy zakończonych 31.12.201412 miesięcy zakończonych
31.12.2013 (dane przekształcone)1)
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -
Zysk netto okresu sprawozdawczego 909.122 722.520
Korekty:
Podatek dochodowy w zyskach i stratach 40 233.980 231.545
Amortyzacja 35 728.408 761.759
(Zysk)/strata na sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych 5.620 (109)
Odpis z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych 7 30.556 11.363
Odpis wartości firmy 10 3.131 -
(Zysk) / strata na sprzedaży aktywów finansowych (11.016) 9.637
Przychody z tytułu odsetek (23.975) (31.327)
Przychody z tytułu dywidend (3.355) (4.552)
Koszty z tytułu odsetek 38.204 16.535
(Zysk) / strata z wyceny instrumentów finansowych (473) 607
Inne koszty finansowe 25.756 -
Udział w (zyskach) / stratach jednostek stowarzyszonych (708) (331)
(Zyski) / straty z tytułu różnic kursowych na kredytach i pożyczkach 748 827
Inne korekty (24.915) (1.595)
1.001.961 994.359
Podatek dochodowy zapłacony (160.398) (254.421)
Zmiany kapitału obrotowego:
Prawa do emisji CO2 (12.533) 4.056
Zapasy 23.106 (11.921)
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności (368.292) 9.008
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania (182.965) (25.715)
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 3.441 53.691
Rozliczenie dochodu z tytułu dotacji i opłat przyłączeniowych oraz pozostałe (12.659) (74.534)
Zobowiązania z tytułu ekwiwalentu prawa do nieodpłatnego nabycia akcji (11) (14)
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży i związane z nimi zobowiązania (79) (214)
Pozostałe rezerwy na zobowiązania i inne obciążenia (85.017) 227.395
(635.009) 181.752
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1.115.676 1.644.210
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej - -
Nabycie rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych (2.561.182) (1.948.780)
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych 22.863 26.347
Nabycie aktywów finansowych (295.484) (140.000)
Wpływ ze zbycia aktywów finansowych 20.800 277.063
Nabycie jednostek zależnych skorygowane o nabyte środki pieniężne (259.796) (1.108)
Zbycie inwestycji w jednostki zależne i stowarzyszone 3.000 3.000
Dywidendy otrzymane 3.355 4.552
Odsetki otrzymane 18.095 6.223
Inne wpływy/(wydatki) z działalności inwestycyjnej (444) 1.844
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3.048.793) (1.770.859)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej - -
Otrzymane kredyty i pożyczki 278.635 795.041
Emisja obligacji 1.120.000 -
Spłata kredytów i pożyczek (25.185) (25.896)
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom jednostki dominującej (251.622) (158.919)
Wydatki związane z płatnością zobowiązań leasingu finansowego (2.906) (5.775)
Wydatki związane z przyszłymi emisjami obligacji (21.251) -
Odsetki zapłacone (52.607) (6.180)
Inne wpływy/(wydatki) z działalności finansowej 721 6.685
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1.045.785 604.956
Przepływy pieniężne netto razem (887.332) 478.307
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 22 1.573.195 1.095.495
Bilansowa zmiana stanu środków pien. z tytułu różnic kursowych 1.453 (607)
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 22 687.316 1.573.195

1) przekształcenie danych za okres porównawczy zostało przedstawione w nocie 3 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego