Narzędzia strony

7. Rzeczowe aktywa trwałe

(a) Rok 2014

GruntyBudynki i budowleUrządzenia techniczne i maszynyŚrodki transportuInne środki trwałeŚrodki trwałe w budowieOgółem
Stan na 01.01.2014
Wartość brutto na początek okresu 49.520 8.906.244 6.339.315 177.861 501.099 2.098.491 18.072.530
Wartość umorzenia na początek okresu - -3.263.734 -2.567.976 -76.599 -322.926 -590 -6.231.825
Odpis aktualizujący wartość na początek okresu -103 -21.837 - -2 -14 -7.18 -29.139
Wartość netto na początek okresu 49.417 5.620.673 3.771.339 101.260 178.159 2.090.718 11.811.566
Zmiany w okresie 12 miesięcy do 31.12.2014
Przeniesienia 3.129 680.096 392.714 12.764 45.619 -1.205.475 -71.153
Nabycie - 24.624 4.347 2.798 1.092 2.415.294 2.448.155
Zbycie (wartość początkowa) -47 -38.376 -6.081 -2.406 -535 -30 -47.475
Zbycie (umorzenie) - 22.194 2.532 2.150 41 - 26.917
Amortyzacja - -344.037 -309.288 -12.256 -32.989 - -698.570
Odpis aktualizujący (-) -162 -16.131 -12.010 -6 -185 720 -27.774
Rozliczenie nabycia spółek zależnych 29.970 170.779 28.890 426 1.910 21.765 253.740
Likwidacja wartość początkowa -119 -46.750 -23.158 -866 -54.372 -313 -125.578
Likwidacja -umorzenie - 41.548 21.844 804 52.311 - 116.507
Pozostałe 1.192 22.706 -28.885 -279 -1.278 -3.405 -9.949
Pozostałe (umorzenie) -1.073 -3.228 32.389 182 -634 -2.066 25.570
Stan na 31.12.2014
Wartość brutto na koniec okresu 83.645 9.719.323 6.707.142 190.298 493.535 3.326.327 20.520.270
Umorzenie -1.073 -3.547.257 -2.820.499 -85.719 -304.197 -2.656 -6.761.401
Odpis aktualizujący -265 -37.968 -12.010 -8 -199 -6.463 -56.913
Wartość netto na koniec okresu 82.307 6.134.098 3.874.633 104.571 189.139 3.317.208 13.701.956

(b) Rok 2013

GruntyBudynki i budowleUrządzenia techniczne i maszynyŚrodki transportuInne środki trwałeŚrodki trwałe w budowieOgółem
Stan na 01.01.2013
Wartość brutto na początek okresu 45.597 8.337.103 6.008.196 168.005 470.255 1.038.894 16.068.050
Wartość umorzenia na początek okresu - -2.981.052 -2.241.617 -69.898 -297.767 -563 -5.590.897
Odpis aktualizujący wartość na początek okresu -103 -11.152 195 -23 -16 -6.677 -17.776
Wartość netto na początek okresu 45.494 5.344.899 3.766.774 98.084 172.472 1.031.654 10.459.377
Zmiany w okresie 12 miesięcy do 31.12.2013
Przeniesienia 3.944 601.856 375.970 13.126 33.684 -1.085.281 -56.701
Nabycie - 10.554 9.418 3.078 2.120 2.144.404 2.169.574
Zbycie (wartość początkowa) -23 -21.052 -1.642 -3.806 -1.039 -1.377 -28.939
Zbycie (umorzenie) - 9.546 1.344 3.389 1.039 - 15.318
Amortyzacja - -320.352 -377.063 -11.856 -28.868 -27 -738.166
Odpis aktualizujący (-) - -10.685 -195 21 2 -506 -11.363
Pozostałe 2 -22.217 -52.627 -2.542 -3.921 1.851 -79.454
Pozostałe (umorzenie) - 28.124 49.360 1.766 2.670 - 81.920
Stan na 31.12.2013
Wartość brutto na koniec okresu 49.520 8.906.244 6.339.315 177.861 501.099 2.098.491 18.072.530
Umorzenie - -3.263.734 -2.567.976 -76.599 -322.926 -590 -6.231.825
Odpis aktualizujący -103 -21.837 - -2 -14 -7.183 -29.139
Wartość netto na koniec okresu 49.417 5.620.673 3.771.339 101.260 178.159 2.090.718 11.811.566

Zabezpieczenia ustanowione na rzeczowych aktywach trwałych Grupy zostały wykazane w nocie 18.

W związku z niewykonaniem przez wykonawcę budowy bloku 11 w Elektrowni Kozienice wszystkich etapów realizacji budowy planowanych na rok 2014 r. rozliczenie całego kolejnego etapu zostało dokonane w styczniu 2015 r. w łącznej kwocie netto 280 796 tys. zł. Grupa nie dysponuje wiedzą na temat wartości poszczególnych zadań w ramach tego etapu, które zostały zrealizowane do 31 grudnia 2014 r., dlatego cały etap odebrany protokolarnie i zafakturowany w styczniu 2015 r. został ujęty w księgach, zarówno w nakładach jak i zobowiązaniach, w momencie zafakturowania przez wykonawcę.

Test na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych

Na dzień 30 września 2014 r., w związku ze zmianą rynkowych cen energii i świadectw pochodzenia energii, Grupa Enea przeprowadziła testy na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych w spółkach zajmujących się produkcją energii elektrycznej. Na podstawie przeprowadzonych testów stwierdzono utratę wartości i dokonano odpisu rzeczowych aktywów trwałych (biogazownie w Liszkowie i Gorzesławiu), na kwotę (28 658) tys. zł.
Poniżej przestawiono główne założenia przyjęte do testów na utratę wartości:

 • ścieżki cen energii elektrycznej na lata 2014-2035,
 • ścieżki cen świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych i kogeneracji,
 • ścieżki cen praw do emisji CO2,
 • ścieżki cen węgla,
 • przyjęcie ilości otrzymanych nieodpłatnie uprawnień do emisji CO2 na lata 2015-2020 zgodnie z wnioskiem derogacyjnym (na podstawie art. 10c ust.5 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady),
 • uwzględnienie rozpoczętej inwestycji rozwojowej budowy bloku 11 w Elektrowni Kozienice,
 • uwzględnienie systemu wsparcia dla odnawialnych źródeł energii dla całego okresu projekcji, jednak nie dłużej niż do 2029 r.,

PEC ObornikiMEC PiłaFarmy Wiatrowe DarżynoBiogazowniaDobittFarmy Wiatrowe WindfarmElektrociepłownia w BiałymstokuElektrownie WodneElektrownia Kozienice
Ujęcie projekcji finansowych Realne Realne Realne Realne Realne Realne Nominalne Nominalne
Stopa dyskontowa przed opodatkowaniem 6,7% 7,1% 8,1% 6,3% 7,8% 7,3% 5,6% 6,5%
Stopa wzrostu w okresie rezydualnym 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5%

Dla poszczególnych testowanych ośrodków wypracowujących przepływy pieniężne przyjęto następujące okresy projekcji:

 • Elektrownia Kozienice – do roku 2035,
 • Elektrociepłownia w Białymstoku – do roku 2018,
 • Biogazownia Dobitt i Farmy Wiatrowe Windfarm - do roku 2034,
 • Elektrownie Wodne - do roku 2034,
 • Farmy Wiatrowe Darżyno – do roku 2034
 • MEC Piła – do roku 2018
 • PEC Oborniki – do roku 2018

Przyjęcie dłuższych niż pięcioletnie projekcji finansowych jest zasadne ze względu na fakt, iż aktywa trwałe wykorzystywane przez CGU mają dłuższe okresy ekonomicznej użyteczności.
Przeprowadzona analiza wrażliwości wskazuje, że istotnymi czynnikami wpływającymi na szacunki wartości użytkowej ośrodków generujących przepływy pieniężne są ścieżki cen energii elektrycznej, świadectw pochodzenia energii, praw do emisji CO2 oraz stopy dyskontowe.

Leasing finansowy

Grupa jako leasingobiorca używa na podstawie umowy leasingu finansowego następujące rzeczowe aktywa trwałe:

31.12.201431.12.2013
Wartość początkowaUmorzenieWartość bilansowa nettoWartość początkowaUmorzenieWartość bilansowa netto
Urządzenia techniczne i maszyny 1.937 (783) 1.154 1.029 (308) 721
Środki transportu 8.098 (3.390) 4.708 10.096 (3.755) 6.341
Pozostałe środki trwałe - - - 1.656 (346) 1.310
Razem 10.035 (4.173) 5.862 12.781 (4.409) 8.372

Grupa nie występuje jako strona finansująca w umowach leasingu finansowego.