Start > Dane finansowe > Sprawozdanie finansowe > Noty objaśniające > 31. Odroczony podatek dochodowy
Narzędzia strony

31. Odroczony podatek dochodowy

Zmiany stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego (po uwzględnieniu kompensaty aktywa i rezerwy na poziomie Grupy) przedstawiają się w sposób następujący:

Wartość bilansowa 31.12.2014Wartość bilansowa 31.12.2013
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 531.465 525.973
Kompensata aktywa i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego (364.258) (346.248)
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego po kompensacie 167.207 179.725
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 619.632 565.157
Kompensata aktywa i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego (364.258) (346.248)
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego po kompensacie 255.374 218.909

Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego w trakcie roku, przedstawia się w sposób następujący:

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego:

Odpisy aktualizujące należnościZobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczychRozliczenie przychodów z opłat przyłączeniowychRezerwa na koszty umorzenia świadectw pochodzeniaDotacjeRezerwa na składowanie, rekultywację oraz zakup praw do emisji CO2Koszty opodatkowane po zakończeniu okresu rozliczeniowegoPozostałeOgółem
Stan na początek roku 4.776 131.630 94.693 44.233 28.758 21.783 77.381 72.403 475.657
Obciążenie/(Uznanie) wyniku finansowego (236) 11.189 (3.056) 7.181 (9.519) 2.478 10.796 36.899 55.732
Obciążenie/(Uznanie) w innych całkowitych dochodach - (5.416) - - - - - - (5.416)
Stan na 31.12.2013 wg stawki 19% 4.540 137.403 91.637 51.414 19.239 24.261 88.177 109.302 525 973
Stan na początek roku 4.540 137.403 91.637 51.414 19.239 24.261 88.177 109.302 525.973
Nabycie spółek zależnych 226 4.145 - - - - - 2.862 7.233
Obciążenie/(Uznanie) wyniku finansowego 31 644 (3.097) (20.710) (2.652) 4.645 (7.398) 8.992 (19.545)
Obciążenie/(Uznanie) w innych całkowitych dochodach - 17.785 - - - - - 19 17.804
Stan na 31.12.2014 wg stawki 19% 4.797 159.977 88.540 30.704 16.587 28.906 80.779 121.175 531.465

Przychód opodatkowany po zakończeniu okresu rachunkowegoNaliczona, niezafakturowana sprzedażRóżnica w wartości bilansowej i podatkowej środków trwałych i wartości niematerialnychPozostałeOgółem
Stan na początek roku 96.166 47.987 354.034 38.833 537.020
Obciążenie/(Uznanie) wyniku finansowego 5.311 5.330 17.343 1.319 29.303
Obciążenie/(Uznanie) w innych całkowitych dochodach (223) - - (943) (1.166)
Stan na 31.12.2013 wg stawki 19% 101.254 53.317 371.377 39.209 565.157
Stan na początek roku 101.254 53.317 371.377 39.209 565.157
Nabycie spółek zależnych - - 11.422 - 11.422
Obciążenie/(Uznanie) wyniku finansowego (9.339) (6.292) 26.846 34.864 46.079
Obciążenie/(Uznanie) w innych całkowitych dochodach - - - (3.026) (3.026)
Stan na 31.12.2014 wg stawki 19% 91.915 47.025 409.645 71.047 619.632

W Grupie nie występują istotne nieujęte aktywa i rezerwy na podatek odroczony.