Start > Dane finansowe > Sprawozdanie finansowe > Noty objaśniające > 44. Umowy koncesyjne na świadczenie usług publicznych
Narzędzia strony

44. Umowy koncesyjne na świadczenie usług publicznych

Przedmiotem prowadzonej przez Grupę Kapitałową działalności jest przede wszystkim wytwarzanie energii elektrycznej, dystrybucja energii elektrycznej oraz obrót energią elektryczną. 

W świetle przepisów Ustawy „Prawo energetyczne” Jednostka Dominująca uzyskała w dniu 26 listopada  1998 r. dwie koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w poniższych zakresach, tj.:

  • koncesję na obrót energią elektryczną, udzieloną na okres 10 lat, tj. do dnia 30 listopada 2008 r.,
  • koncesję na przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej, udzieloną również na 10 lat – do dnia 30 listopada 2008 r.

Spółka Enea Operator sp. z o.o. posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej obowiązującą do dnia 1 lipca 2017 roku.

23 kwietnia 2007 r. Enea S.A. wystąpiła do Prezesa URE z wnioskiem o przedłużenie ważności koncesji na obrót energią elektryczną. 5 października 2007 r. Enea S.A. otrzymała decyzję o przedłużeniu koncesji na obrót energią elektryczną ważną do dnia 31 grudnia 2025 r.

12 września 2013 r. Enea S.A. uzyskała od Prezesa URE koncesję na obrót paliwami gazowymi. Koncesja będzie obowiązywała w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2030 r. Detaliczna sprzedaż gazu ziemnego przez Spółkę została rozpoczęta w roku 2014.

Enea Wytwarzanie sp. z o.o. prowadzi w celach zarobkowych i na własny rachunek działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu i sprzedaży energii elektrycznej oraz wytwarzaniu i sprzedaży ciepła. Działalność ta objęta jest koncesjami udzielanymi przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - po połączeniu Spółek Enea Wytwarzanie Sp.z o.o. prowadzi działalność w oparciu o: 

Koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej WEE/115-ZTO-F/1271/W/DSW/2013/TW z dnia 31.12.2013 r.- na okres do dnia 31.12.2030 r. z późniejszymi zmianami decyzją WEE/115-ZTO-G/1271/W/OŁO/2014/KK z dnia 15 lipca 2014 r. -w związku z inkorporacją Windfarm Polska sp. z o.o. i decyzją WEE/115-ZTO-H/1271/W/DSW/2014/BGr z dnia 21 lipca 2014 - uaktualnienie parametrów technicznych żródła Elektrownia Kozienice łączna moc elektryczna zainstalowana 2 960 MW. 

Koncesję na wytwarzanie ciepła WCC/256-ZTO-H/1271/W/DSW/2013/TW z dnia 31.12.2013 r. na okres do dnia 31.12.2025 r. z pózniejszymi zmianami decyzją WCC/256-ZTO-I/1271/W/DSW/2014/BGr z dnia 21 lipca 2014 r. -rozszerzenie koncesji o źródła zlokalizowane w Białymstoku, a także w związku z modernizacją bloków 3 i 4 w źródle wytwórczym Elektrownia Kozienice. 

Koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła PCC/269-ZTO-C/1271/W/DRE/2013/RK  z dnia 31.12.2013 r. na okres do dnia 31.12.2025 r. 

Koncesję na obrót energią elektryczną OEE/702/1271/W/2/2012/KL z dnia 21.12.2012 r. na okres do dnia 31.12.2030 r. 

20 grudnia 2005 r. Elektrownia uzyskała decyzję Wojewody Mazowieckiego pozwolenie zintegrowane dla instalacji w przemyśle energetycznym do spalania paliw o mocy nominalnej 6.812,6MWt, które po raz ostatni zostało zmienione decyzją Marszałka Mazowieckiego z dnia 28.06.2013 r. Pozwolenie zintegrowane jest ważne do dnia 20 grudnia 2015 roku.

Enea Trading sp. z o.o. posiada koncesję na obrót energią elektryczną na okres do 31 grudnia 2030 r. Przedmiotem działalności objętej niniejszą koncesją stanowi działalność gospodarcza polegająca na obrocie energią elektryczną na potrzeby odbiorców znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Spółka Enea Trading sp. z o.o. posiada także koncesję na obrót paliwami gazowymi do 31 grudnia 2030 r. 

MEC Piła sp. z o.o. oraz PEC sp. z o.o.  z siedzibą w Obornikach posiadają koncesje na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła do 31 grudnia 2025 r.

MPEC Białystok sp. z o.o. posiada koncesje na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła do 30 września 2018 r.