Narzędzia strony

20. Zapasy

31.12.201431.12.2013
Materiały 306.242 290.418
Półprodukty i produkty w toku 744 591
Produkty gotowe 202 420
Świadectwa pochodzenia energii 205.881 223.916
Towary 10.999 11.032
Wartość brutto zapasów 524.068 526.377
Odpis aktualizujący wartość zapasów (15.905) (4.879)
Wartość netto zapasów 508.163 521.498

Koszty zapasów ujęte w kosztach bieżącego roku wyniosły 1 817 431 tys. zł (1 747 463 tys. zł w 2013 r.)

Na zapasach nie ustanowiono zabezpieczeń.