Start > Dane finansowe > Sprawozdanie finansowe > Noty objaśniające > 3. Korekta i zmiana danych finansowych lat ubiegłych
Narzędzia strony

3. Korekta i zmiana danych finansowych lat ubiegłych

Zaprezentowane w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym dane porównawcze pochodzące z zatwierdzonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. zostały odpowiednio przekształcone w celu zachowania porównywalności. Przekształcenia związane były z następującymi zdarzeniami:

a) Grupa dokonała zmiany ujęcia kosztów dotyczących prowizji partnerskich z tytułu zawieranych umów sprzedaży energii / umów kompleksowych. Dotychczas były one odnoszone jednorazowo w koszty. Obecnie ujmowane są jako rozliczenia międzyokresowe czynne. Rozliczenie w koszty następuje liniowo, w okresie obowiązywania umowy sprzedaży energii elektrycznej / umowy kompleksowej, proporcjonalnie do ilości miesięcy obowiązywania umowy. Prezentowane są w sprawozdaniu finansowym w pozycji długoterminowe i krótkoterminowe należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności.

b) Grupa dokonała zmiany prezentacji kosztów transportu dotyczących zakupu węgla. Dotychczas, koszty te wykazywane były w kosztach usług obcych. Od 2014 r. Grupa ujmuje te koszty jako składnik kosztu zużycia surowców i wykazuje w zyskach i stratach, w pozycji zużycie materiałów i surowców oraz wartość sprzedanych towarów.

c) Grupa dokonała zmiany prezentacji w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych. Środki pieniężne dotyczące zapłaconych odsetek od kredytów i obligacji zostały zaprezentowane w działalności finansowej  w pozycji odsetki zapłacone, natomiast wpływy odsetkowe otrzymane w związku z lokowaniem środków pieniężnych powyżej 3 miesięcy zostały zaprezentowane w działalności inwestycyjnej w pozycji odsetki otrzymane. Dokonano także zmian prezentacyjnych dotyczących przeniesienia zmiany stanu należności i zobowiązań z tytułu VAT dotyczących sprzedaży/zakupów inwestycyjnych z pozycji Zmiana stanu należności do pozycji Nabycie rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz z pozycji Zmiany stanu zobowiązań w przypadku sprzedaży środków trwałych do pozycji Wpływy ze sprzedaży rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych.

d) Grupa dokonała zmiany prezentacji w sprawozdaniu z sytuacji finansowej; rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu wyceny kontraktów budowlanych oraz usług modernizacji oświetlenia drogowego zaprezentowano w niniejszym sprawozdaniu w pozycji „rozliczenia dochodu z tytułu dotacji, opłat przyłączeniowych oraz pozostałe”. Dotychczas były one wykazywane w pozycjach pozostałych zobowiązań i rezerw.

Przekształcenie skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej

31.12.2013
AKTYWA
Dane zatwierdzone(a)Korekty razemDane przekształcone
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe 11 811 566 - 11 811 566
Użytkowanie wieczyste gruntów 68.431 - 68.431
Wartości niematerialne 206.580 - 206.580
Nieruchomości inwestycyjne 30.641 - 30.641
Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych 3.298 - 3.298
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 181.403 (1 678) (1 678) 179.725
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 61.761 - 61.761
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 1.860 - 1.860
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 3.933 4 173 4.173 8.106
12 369 473 2.495 - 2.495 12 371 968
Aktywa obrotowe
Prawa do emisji CO2 190.566 - 190.566
Zapasy 521.498 - 521.498
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 1 345 966 4 661 4.661 1 350 627
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 11.455 11.455
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 45 - 45
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 296.339 - 296.339
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 573 195 - 1 573 195
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 13.487 - 13.487
3 952 551 4.661 - 4.661 3 957 212
Aktywa razem 16 322 024 7.156 - 7.156 16 329 180

31.12.2013 
PASYWA
Dane zatwierdzone(a)(d)Korekty razemDane przekształcone
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Kapitał zakładowy 588.018 - 588.018
Kapitał z nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną 3.632.464 - 3.632.464
Kapitał związany z płatnościami w formie akcji 1.144.336 - 1.144.336
Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów finansowych 45.185 - 45.185
Pozostałe kapitały -20.664 - -20.664
Zyski zatrzymane 6 073 031 7 156 7.156 6 080 187
11 462 370 7.156 7.156 11 469 526
Udziały niekontrolujące 19.321 - 19.321
Razem kapitał własny 11 481 691 7.156 7.156 11.488.847
Zobowiązania długoterminowe
Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe 819.909 - 819.909
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania - - -
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 1.784 1.784
Rozliczenie dochodu z tytułu dotacji i opłat przyłączeniowych oraz pozostałe 630.411 - 630.411
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 218.909 - 218.909
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 483.961 - 483.961
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 364 - 364
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i obciążenia 407.735 - 407.735
2 563 073 - - 2 563 073
Zobowiązania krótkoterminowe
Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe 22.648 - 22.648
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 1 407 703 (6 110) (6 110) 1 401 593
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 2.940 - 2.940
Rozliczenie dochodu z tytułu dotacji i opłat przyłączeniowych oraz pozostałe 71.398 11.229 11.229 82.627
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 57.940 - 57.940
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 270.809 - 270.809
Zobowiązania z tytułu ekwiwalentu prawa do nieodpłatnego nabycia akcji 292 - 292
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - - -
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia 443.260 (5 119) (5 119) 438.141
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży 270 - 270
2 277 260 - - 2 277 260
Razem kapitał własny i zobowiązania 16 322 024 7.156 7.156 16 329 180

Przekształcenie skonsolidowanego sprawozdania z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów

12 miesięcy zakończonych 31.12.2013 Dane zatwierdzone(a)(b)Korekty razem12 miesięcy zakończonych 31.12.2013 Dane przekształcone
Przychody ze sprzedaży 9 355 406 - 9 355 406
Podatek akcyzowy (204.886) - (204 886)
Przychody ze sprzedaży netto 9 150 520 - - 9 150 520
Pozostałe przychody operacyjne 125.087 - 125.087
Amortyzacja (761.759) - (761 759)
Koszty świadczeń pracowniczych (1 036 215) - (1 036 215)
Zużycie materiałów i surowców oraz wartość sprzedanych towarów (1 753 573) (69.421) (69.421) (1 822 994)
Zakup energii na potrzeby sprzedaży (3 303 371) (3 303 371)
Usługi przesyłowe (599.170) - (599 170)
Inne usługi obce (420.046) 8 834 69.421 78.255 (341.791)
Podatki i opłaty (244.240) - (244 240)
Zysk/(strata) na sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych 109 - 109
Odpis z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych (11.363) - (11 363)
Pozostałe koszty operacyjne (248.954) - (248 954)
Zysk operacyjny 897.025 8.834 - 8.834 905.859
Koszty finansowe (44.821) - (44.821)
Przychody finansowe 88.144 - 88.144
Odpis wartości firmy - - -
Przychody z tytułu dywidend 4.552 - 4.552
Udział w (stratach)/zyskach jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności 331 - 331
Zysk przed opodatkowaniem 945.231 8.834 - 8.834 954.065
Podatek dochodowy (229.867) (1 678) (1 678) (231.545)
Zysk netto okresu sprawozdawczego 715.364 7.156 - 7.156 722.520

12 miesięcy zakończonych 31.12.2013 Dane zatwierdzone(a)(b)Korekty razem12 miesięcy zakończonych 31.12.2013 Dane przekształcone
Inne całkowite dochody
Podlegające przeklasyfikowaniu do zysków i strat
- zmiana wartości godziwej aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży - zabezpieczenie przepływów pieniężnych (4 966) (1 025) - (4 966) (1 025)
- podatek dochodowy 943 - 943
Niepodlegające przeklasyfikowaniu do zysków i strat -
- zyski/(straty) aktuarialne netto z tytułu programu określonych 27 331 27 331
świadczeń -
- pozostałe - - -
- podatek dochodowy (5 193) - (5 193)
Inne całkowite dochody netto 17.090 - - - 17.090
Całkowity dochód za okres sprawozdawczy 732.454 7.156 - 7.156 739.610
Z tego zysk netto:
przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 715.368 7.156 - 7.156 722.524
przypadający na udziały mniejszości (4) - - - (4)
Z tego całkowity dochód:
przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 732.439 7.156 - 7.156 739.595
przypadający na udziały mniejszości 15 - - - 15

Przekształcenie skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych

12 miesięcy zakończonych 31.12.2013 Dane zatwierdzone (a)(c)Korekty razem 12 miesięcy zakończonych 31.12.2013 Dane przekształcone
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Zysk netto okresu sprawozdawczego 715.364 7 156 7.156 722.520
Korekty:
Podatek dochodowy w sprawozdaniu z zysków i strat 229.867 1.678 1.678 231.545
Amortyzacja 761.759 - 761.759
(Zysk)/strata na sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych (109) - (109)
Odpis z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych 11.363 - 11.363
(Zysk)/strata na sprzedaży aktywów finansowych 9.637 - 9.637
Przychody z tytułu odsetek (83 257) 51.930 51.930 (31.327)
Przychody z tytułu dywidend (4.552) - (4 552)
Koszty z tytułu odsetek 12 745 3.790 3.790 16.535
(Zysk) / strata z wyceny instrumentów finansowych 607 - 607
Udział w (zyskach)/stratach jednostek stowarzyszonych (331) - (331)
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych na kredytach i pożyczkach 827 - 827
Inne korekty (1.595) - (1 595)
936.961 1.678 55.720 57.398 994 359
Podatek dochodowy zapłacony (254.421) (254 421)
Odsetki otrzymane 72 713 (72 713) (72 713) -
Odsetki zapłacone (8 063) 8.063 8.063 -
Zmiany stanu kapitału obrotowego
Prawa do emisji CO2 4.056 - 4.056
Zapasy (11.921) - (11 921)
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 63.471 (8.834) (45 629) (54 463) 9.008
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania (31 029) 5.314 5.314 (25 715)
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 53.691 - 53.691
Rozliczenie dochodu z tytułu dotacji i opłat przyłączeniowych oraz pozostałe (74.534) - (74 534)
Zobowiązania z tytułu ekwiwalentu prawa do nieodpłatnego nabycia akcji (14) - (14)
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży -
i związane z nimi zobowiązania (214) - (214)
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia 227.395 - 227.395
230.901 (8 834) (40 315) (49 149) 181.752
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 693 455 - (49 245) (49 245)
1 644 210

12 miesięcy zakończonych 31.12.2013 Dane zatwierdzone (a)(c)Korekty razem 12 miesięcy zakończonych 31.12.2013 Dane przekształcone
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
Nabycie rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych (1 989 095) 40.315 40.315 (1 948 780)
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 26.347 - 26.347
Nabycie aktywów finansowych (140.000) - (140 000)
Wpływ ze zbycia aktywów finansowych 277.063 - 277.063
Nabycie jednostek zależnych skorygowane o nabyte środki pieniężne (1.108) - (1 108)
Zbycie jednostki zależnej 3.000 - 3.000
Dywidendy otrzymane 4.552 - 4.552
Odsetki otrzymane 369 5.854 5.854 6.223
Inne wpływy/wydatki 1.844 - 1.844
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 817 028) - 46.169 46.169 (1 770 859)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej
Otrzymane kredyty i pożyczki 795.041 - 795.041
Spłata kredytów i pożyczek (25.896) - (25 896)
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom jednostki dominującej (158.919) - (158 919)
Wydatki związane z płatnością zobowiązań leasingu finansowego (5.775) - (5 775)
Odsetki zapłacone - (6 180) (6 180) (6 180)
Inne wpływy/wydatki (2.571) 9.256 9.256 6.685
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 601.880 - 3.076 3.076 604.956
Zwiększenie / (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych 478 307 - - - 478.307
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 095 495 1 095 495
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych (607) - - - (607)
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 1 573 195 - - - 1 573 195