Start > Dane finansowe > Sprawozdanie finansowe > Noty objaśniające > 11. Nieruchomości inwestycyjne
Narzędzia strony

11. Nieruchomości inwestycyjne

31.12.201431.12.2013
Wartość brutto na początek okresu 36.165 34.356
Przeniesienia (3.435) 1.809
Zbycie (wartość początkowa) (3) -
Przeniesienie do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży (wartość brutto) (830) -
Pozostałe 24 -
Wartość brutto na koniec okresu 31.921 36.165
Wartość umorzenia na początek okresu (2.545) (1.585)
Zbycie (umorzenie) (982) 56
Amortyzacja (592) -
Likwidacja (umorzenie) 234 (136)
Pozostałe (umorzenie) (9) (880)
Wartość umorzenia na koniec okresu (3.894) (2.545)
Odpis aktualizujący wartość na początek okresu (2.979) (2.019)
Odpis aktualizujący (-) (1.617) (960)
Odpis aktualizujący odpis wartość na koniec okresu (4.596) (2.979)
Wartość netto na początek okresu 30.641 30.752
Wartość netto na koniec okresu 23.431 30.641

Na nieruchomościach inwestycyjnych nie ustanowiono zabezpieczeń.

Poniżej przedstawiono przychody i koszty związane z nieruchomościami inwestycyjnymi:

31.12.201431.12.2013
Przychody z nieruchomości inwestycyjnych 2.970 2.906
Koszty operacyjne związane z nieruchomościami inwestycyjnymi generującymi przychody (839) (1.335)

Grupa do kategorii nieruchomości inwestycyjnych zalicza między innymi budynki biurowe, hotel w Augustowie i inne lokale.
Najbardziej wartościową nieruchomością inwestycyjną jest była siedziba Enea S.A., ujęta w księgach w wartości 9 770 tys. złotych. Grupa szacuje jej wartość godziwą na 18 162 tys. złotych.