Start > Dane finansowe > Sprawozdanie finansowe > Noty objaśniające > 47. Przyszłe zobowiązania wynikające z kontraktów zawartych na koniec okresu sprawozdawczego
Narzędzia strony

47. Przyszłe zobowiązania wynikające z kontraktów zawartych na koniec okresu sprawozdawczego

Umowne zobowiązania związane z nabyciem rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych zaciągnięte na koniec okresu sprawozdawczego, lecz jeszcze nie ujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej wynoszą:

 31.12.201431.12.2013
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych  3.660.776 5.026.671
Nabycie wartości niematerialnych  14.168 9.300
   3.674.944 5.035.971