Start > Dane finansowe > Sprawozdanie finansowe > Noty objaśniające > 32. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
Narzędzia strony

32. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

 31.12.201431.12.2013
Programy określonych świadczeń    
Odprawy emerytalne i rentowe     
część długoterminowa  98.785 70.701
część krótkoterminowa  10.762 10.641
Razem  109.547 81.342
Prawo do ulgowej odpłatności za nabycie energii po przejściu na emeryturę     
część długoterminowa  218.809 174.674
część krótkoterminowa  8.013 8.273
Razem  226.822 182.947
Odpis na ZFŚS dla emerytowanych pracowników     
część długoterminowa  47.720 29.792
część krótkoterminowa  1.485 1.034
Razem  49.205 30.826
Programy określonych świadczeń razem     
część długoterminowa  365.314 275.167
część krótkoterminowa  20.260 19.948
Razem  385.574 295.115
Pozostałe długoterminowe świadczenia pracownicze    
Nagrody jubileuszowe     
część długoterminowa  252.778 207.425
część krótkoterminowa  22.336 27.774
Razem  275.114 235.199
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pozostałe     
część długoterminowa                              -  1.369
część krótkoterminowa  141.251 124.976
Razem  141.251 126.345
Rezerwa na Program Dobrowolnych Odejść    
część krótkoterminowa 84.430 98.111
     
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych razem     
część długoterminowa  618.092 483.961
część krótkoterminowa  268.277 270.809
Razem 886.369 754.770

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy reprezentantami pracowników a reprezentantami Spółki pracownikom Enea S.A. przysługują określone świadczenia z innych tytułów niż wynagrodzenie za pracę, tj.:

 • wypłaty nagród jubileuszowych,
 • wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych,
 • prawo do ulgowej odpłatności za energię elektryczną,
 • odpis na ZFŚS,

powyższe świadczenia finansowane są w całości przez Spółkę.

Obecna wartość przyszłych zobowiązań z powyższych tytułów wyznaczona została na podstawie wyceny aktuarialnej. Do obliczeń przyjęto podstawowe dane indywidualnie dla poszczególnych pracowników zatrudnionych w Enea S.A. wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku (z uwzględnieniem płci zatrudnionego), z następujących obszarów:

 • wiek zatrudnionego,
 • staż pracy w Spółce,
 • staż pracy ogółem,
 • wynagrodzenie, stanowiące podstawę wymiaru wysokości nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalno-rentowej.

Dodatkowo w analizie zastosowane zostały następujące założenia:

 • prawdopodobieństwo odejść pracowników obliczono na podstawie historycznych danych dotyczących rotacji zatrudnienia w Spółce oraz danych statystycznych dotyczących odejść pracowniczych w branży,
 • przyjęto wartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w gospodarce narodowej od 1 stycznia 2015 r. na poziomie 1 750,00 zł,
 • na podstawie obwieszczeń Prezesa GUS, przyjęto przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe na poziomie 2 917,14 zł (przeciętne dla drugiego półrocza 2010 r., które zgodnie z nowelizacją ustawy o ZFŚS z 8 listopada 2013 r. stanowić będzie podstawę naliczenia odpisu na ZFŚS w 2014 r.)
 • na podstawie założeń zdefiniowanych na poziomie korporacyjnym, przyjęto wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej będącego podstawą tworzenia odpisu na ZFŚS na poziomie 3,9% w 2015 r., 4,5% w 2016 r. 4,9% w latach 2017-2019, 4,8% w latach 2020-2021, 4,7% w latach 2022-2023, 4,6% w roku 2024 oraz 4,5% w pozostałym okresie prognozy,
 • umieralność i prawdopodobieństwa dożycia przyjęto zgodnie z Tablicami Trwania Życia 2013 publikowanymi przez GUS, przyjęto że populacja zatrudnionych w Spółce odpowiada średniej dla Polski pod względem umieralności,
 • nie obliczono oddzielnie rezerwy na odprawy rentowe; w zamian nie uwzględniono osób, które przeszły na rentę przy obliczaniu prawdopodobieństw odejść pracowników,
 • przyjęto normalny tryb przechodzenia na emeryturę według szczegółowych zasad zawartych w ustawie emerytalnej, z wyjątkiem tych zatrudnionych, którzy wg informacji dostarczonych przez Spółkę spełnią warunki wymagane do skorzystania z prawa do przejścia na wcześniejszą emeryturę,
 • długookresowa roczna stopa wzrostu wynagrodzeń na poziomie 1,0% w 2015 r., 2,038% w 2016 r., 2,418% w 2017 r. i 2,5% w następnych latach (na 31 grudnia 2013 r. 2,3%),
 • w procedurze wyceny uwzględniono plany w zakresie ponownego uruchomienia w Spółce Programu Dobrowolnych Odejść, w ramach którego w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. rozwiązany zostanie stosunek pracy z:
 • 50% osób zakwalifikowanych do Grupy I uprawnionych pracowników,
 • 50% osób zakwalifikowanych do Grupy II uprawnionych pracowników,
 • 7,7% osób zakwalifikowanych do Grupy III uprawnionych pracowników,
 • stopę dyskontową do dyskontowania przyszłych wypłat świadczeń przyjęto w wysokości 2,5% (na 31 grudnia 2013 r. 4,26%),
 • wartość ekwiwalentu energetycznego wypłaconego w 2015 r. przyjęto na poziomie 1 382,57 zł (na 31 grudnia 2013 r. 1 452,24 zł),
 • wzrost wartości ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego w ramach ulgowej odpłatności za energię elektryczną określono w roku 2015 na poziomie 1,6%, w roku 2016 wzrost o 4,0%, w roku 2017 wzrost o 4,9%, w roku 2018 wzrost o 5,9%, w latach 2019 do 2026 na poziomie 3,9%, w kolejnych latach na poziomie 2,5% (na 31.12.2013 r. wzrost w roku 2014 na poziomie -2,9%, w roku 2015 wzrost o 10,2%, w roku 2016 wzrost o 6,7%, w roku 2017 wzrost o 3,9%, w latach 2018 do 2025 na poziomie 4,0%, w latach 2026 do 2027 na poziomie 4,1% i w kolejnych latach na poziomie 2,5% ).

Do ustalenia wielkości rezerw na świadczenia pracownicze zastosowano metodę prognozowanych uprawnień jednostkowych (Projected Unit Credit Method), tą samą metodę zastosowano przy analizie wrażliwości dla programów określonych świadczeń.

10 grudnia 2014 r. Zarząd Enea S.A. podjął uchwałę o uruchomieniu Programu Dobrowolnych Odejść (Program). Do Programu mogą przystąpić Pracownicy:

 • zatrudnieni na podstawie umowy o pracę bez względu, na rodzaj umowy i charakter wykonywanej pracy;
 • nie są w okresie wypowiedzenia oraz nie zawarli porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę poza Programem z datą obowiązywania umowy w przyszłości;
 • nie są zatrudnieni na podstawie jakiejkolwiek umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w innej spółce Grupy Kapitałowej Enea oraz
 • należą do jednej z poniższych grup:

Pracownicy, którzy:

 • Grupa I – Pracownicy, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny do 31 grudnia 2014 roku i nie rozwiązali umowy o pracę z tytułu przejścia na emeryturę lub nabędą uprawnienia emerytalne z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego do dnia 31 grudnia 2015 r.;
 • Grupa II - Pracownicy, którym do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego brakuje do 3 lat włącznie, licząc po dniu 31 grudnia 2015 r.;
 • Grupa III Pracownicy, którzy nabędą uprawnienia emerytalne po 31 grudnia 2018 r.

Program obowiązuje od dnia 15 grudnia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.

2014

Zmiany w okresie 12 miesięcy do 31.12.2014Odprawy emerytalne i rentowePrawo do ulgowej odpłatności za nabycie energii po przejściu na emeryturęOdpis na ZFŚŚ dla emerytowanych pracownikówRazem
Stan na 01.01.2014 81.342 182.947 30.826 295.115
Zobowiązania przejęte w ramach połączenia jednostek gospodarczych 4.847 - 1.351 6.198
Koszty ujęte w zyskach i stratach, w tym: (477) 4.376 5.206 9.105
koszty bieżącego zatrudnienia 3.603 3.259 898 7.760
koszty przeszłego zatrudnienia (7.010) (5.967) 2.944 (10.033)
koszty odsetek 2.930 7.084 1.364 11.378
Koszty ujęte w innych składnikach całkowitego dochodu, w tym: 33.571 48.569 13.216 95.356
zyski/straty aktuarialne netto na skutek zmian założen finansowych 19.140 38.255 10.062 67.457
zyski/straty aktuarialne netto na skutek zmian założen demograficznych 227 1.408 333 1.968
zyski/straty aktuarialne netto na skutek korekt założonych ex-post 14.204 8.906 2.821 25.931
Zmniejszone zobowiązania z tytułu wypłat świadczeń (wartość ujemna) (8.275) (8.367) (1.165) (17.807)
Inne zmniejszenia (1.461) (703) (229) (2.393)
Razem zmiany 28.205 43.875 18.379 90.459
Stan na 31.12.2014 109.547 226.822 49.205 385.574

2013

Zmiany w okresie 12 miesięcy do 31.12.2013Odprawy emerytalne i rentowePrawo do ulgowej odpłatności za nabycie energii po przejściu na emeryturęOdpis na ZFŚŚ dla emerytowanych pracownikówRazem
Stan na 01.01.2013 92.224 214.221 33.634 340.079
Koszty ujęte w zyskach i stratach, w tym: (4.213) 2.189 (232) (2.256)
koszty bieżącego zatrudnienia 3.942 3.545 790 8.277
koszty przeszłego zatrudnienia (11.208) (9.415) (2.286) (22.909)
koszty odsetek 3.053 8.059 1.264 12.376
Koszty ujęte w innych składnikach całkowitego dochodu, w tym: (207) (25.612) (1.512) (27.331)
zyski/straty aktuarialne netto na skutek zmian założen finansowych (6.307) (34.162) (2.425) (42.894)
zyski/straty aktuarialne netto na skutek zmian założen demograficznych 2.802 3.055 614 6.471
zyski/straty aktuarialne netto na skutek korekt założonych ex-post 3.298 5.495 299 9.092
Zmniejszone zobowiązania z tytulu wypłat świadczeń (wartość ujemna) (6.667) (8.264) (1.057) (15.988)
Inne zmiany 205 413 (7) 611
Razem zmiany (10.882) (31.274) (2.808) (44.964)
Stan na 31.12.2013 81.342 182.947 30.826 295.115

Analiza wrażliwości dla programów określonych świadczeń

Programy określonych swiadczeń:Wpływ zmiany założenia aktuarialnego na wysokość zobowiązania z tytułu programów określonych świadczeń
+ 1 pp- 1 pp
Stopa dyskonta (43.297) 64.788
Stopa przewidywanego wzrostu wynagrodzeń 22.419 (18.470)
Średni wzrost wartości ekwiwalentu pieniężnego dla ulgowej odpłatności za energię elektryczną 38.194 (30.412)

Zapadalność zobowiązania z tytułu programów określonych świadczeń

Średni ważony okres obowiązywania zobowiązania z tytułu programów określonych świadczeń (w latach)31.12.201431.12.2013
Odprawy emerytalne i rentowe 16,5 15,7
Prawo do ulgowej odpłatności za nabycie energii po przejściu na emeryturę 16,3 16,1
Odpis na ZFŚS dla emerytowanych pracowników 17,5 17,6

Inne długoterminowe świadczenia pracownicze – nagrody jubileuszowe

31.12.201431.12.2013
Wartość na początek okresu 235 199 242 490
Zobowiązania przejęte w ramach połączenia jednostek gospodarczych 15.299 -
Zmiany w okresie 12 miesięcy do końca okresu sprawozdawczego
Koszty ujęte w zysku/stracie bieżącego okresu, w tym: 54.096 16.469
koszty bieżącego zatrudnienia 12.804 12.749
koszty przeszłego zatrudnienia (14 517) (4.590)
(zyski)/straty aktuarialne netto powstałe na skutek korekty założeń ex-post 11.439 4.885
(zyski)/straty aktuarialne netto powstałe na skutek zmian założeń demograficznych 280 6.386
(zyski)/straty aktuarialne netto powstałe na skutek zmian założeń finansowych 35.462 (11.557)
koszty odsetek 8.628 8.596
Zmniejszenie zobowiązania z tytułu wypłaconych świadczeń (25.839) (23 478)
Inne zmiany (3.641) (282)
Razem zmiany 39.915 (7 291)
Wartość na koniec okresu 275.114 235.199