Start > Dane finansowe > Sprawozdanie finansowe > Noty objaśniające > 13. Nabycie jednostki zależnej
Narzędzia strony

13. Nabycie jednostki zależnej

26 maja 2014 r. podpisana została umowa między Miastem Białystok a Enea Wytwarzanie S.A. dotycząca zbycia 85% udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Białymstoku („MPEC Białystok”) za kwotę 260 000 tys. zł. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraził zgodę na koncentrację w dniu 8 września 2014 r. Zapłata należności nastąpiła w dniu 16 września 2014 r. i tego dnia nastąpiło przejęcie kontroli nad spółką Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Białymstoku przez GK Enea.

Nabycie udziałów w tej spółce umożliwi przejęcie kontroli nad systemem ciepłowniczym Białegostoku oraz optymalizację produkcji na jego potrzeby.

W okresie od 16 września do 31 grudnia 2014 r. MPEC Białystok uzyskał przychody w wysokości 70 934 tys. zł i osiągnął zysk netto w wysokości 2 354 tys. zł. Jeżeli połączenie miałoby miejsce 1 stycznia 2014 r., to według szacunków Zarządu skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży za okres dwunastu miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 r. wyniosłyby 9 876 624 tys. zł, a skonsolidowany zysk netto wyniósłby 943 284 tys. zł.

Poniższe zestawienie przedstawia wartości godziwe głównych pozycji możliwych do zidentyfikowania nabytych aktywów netto na dzień przejęcia:

16.09.2014
Cena nabycia 85% udziałów 260.002
Udziały niekontrolujące 32.477
Implikowana cena nabycia 100% kapitałów własnych 292.479
Wartości niematerialne 11.584
Rzeczowe aktywa trwałe 258.111
Należności z tytułu dostaw i usług 17.892
Środki pieniężne 777
Zapasy 6.710
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (10.037)
Zobowiązania (71.972)
Wartość godziwa aktywów netto na dzień przejęcia 213.065
Wartość firmy 79.414

W umowie o nabycie udziałów MPEC Białystok zawarta została nieodwołalna oferta kupna pozostałych udziałów ważna w okresie 4 lat od dnia przejścia udziałów na Kupującego. Grupa ujęła wynikające z powyższych opcji zobowiązanie finansowe w korespondencji z pozostałymi kapitałami (45 883 tys. zł).