Start > Dane finansowe > Sprawozdanie finansowe > Noty objaśniające > 12. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
Narzędzia strony

12. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych

  31.12.201431.12.2013
 Stan na początek okresu  3.298 5.951
 Udział w zmianie stanu aktywów netto  708 331
 Zbycie inwestycji  (4.006) (3.000)
 Pozostałe zmiany                          -   16
 Stan na dzień bilansowy                   -   3.298

Udział w wyniku netto jednostek stowarzyszonych konsolidowanych metodą praw własności za rok 2014 wyniósł 708 tys. zł (za rok 2013 było to 331 tys. zł).

W poniższej tabeli przedstawiono podstawowe dane finansowe dotyczące jednostek stowarzyszonych konsolidowanych metodą praw własności:

31.12.2014PrzychodyKosztyZysk netto
Energo-Inwest-Broker S.A. (była jednostka stowarzyszona)1) 32.054 (29.013) 3.041

1) 30 grudnia 2014 r. Enea Wytwarzanie sp. z o.o. zbyła 400 posiadanych akcji w Energo-Inwest-Broker S.A. za 7 500 tys. zł. Grupa ujęła w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wynik tej spółki do dnia zbycia.

31.12.2013Udział w własnościAktywa obrotoweAktywa trwałeAktywa razemKrótkoterminowe zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniaDługoterminowe zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniaZobowiązania razemPrzychodyKosztyZysk netto
Energo-Inwest-Broker S.A. (jednostka stowarzyszona) 38,46% 5.733 6.854 12.587 3.381 651 4.032 31.727 (27.784) 3.943