Start > Dane finansowe > Sprawozdanie finansowe > Noty objaśniające > 45. Kontrakty długoterminowe na sprzedaż mocy i energii elektrycznej (KDT)
Narzędzia strony

45. Kontrakty długoterminowe na sprzedaż mocy i energii elektrycznej (KDT)

Ze względu na fakt uznania przez Komisję Europejską, że kontrakty długoterminowe sprzedaży mocy i energii elektrycznej (KDT) są niedozwoloną pomocą publiczną, Polski Parlament przyjął ustawę zmierzającą do likwidacji wyżej wymienionych kontraktów. Zgodnie z zapisami Ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej z dnia 29 czerwca 2007 r. („Ustawa o rozwiązaniu KDT”) Spółka od 1 kwietnia 2008 r. uprawniona jest do otrzymywania rekompensaty z tytułu kosztów osieroconych wynikających z przedterminowego rozwiązania kontraktów długoterminowych.

Maksymalna wysokość kosztów osieroconych dla Elektrowni „Kozienice” S.A. (obecnie Enea Wytwarzanie sp. z o.o.) zgodnie z zał. nr 2 do Ustawy o rozwiązaniu KDT z dnia 29 czerwca 2007 r.  wynosi 623.612 tys. zł (kwota zdyskontowana na dzień 1.01.2007). Kwota ta obejmuje wysokość kosztów osieroconych przypadającą także na rok 2007 i I kwartał 2008 r., czyli za okres kiedy umowy jeszcze obowiązywały (rozwiązanie umów nastąpiło z dniem 1.04.2008).

1. Wysokość korekt rocznych ustalana przez URE jest kwestionowana przez Spółkę (i stanowi przedmiot sporów sądowych), w wyniku rozbieżnej interpretacji zapisów Ustawy o KDT dotyczących kalkulacji korekty, zwłaszcza zasadności stosowania jakichkolwiek wskaźników do zmiany wartości zapisanych w załącznikach do Ustawy. W 2014 r. rozpoznano przychody z tytułu rekompensat w wysokości 257.508 tys. zł. Kwota ta uwzględnia prognozowaną korektę roczną za 2014 r. oraz prognozowaną korektę końcową kosztów osieroconych w pełnej wysokości. 

Status spraw:

Rok korektyDecyzja URE [tys. zł]EW Sp. z o.o. [tys. zł]Orzeczenia prawomocne [tys. zł]Status sądowy
2008 (-) 89.537 (-) 4.192 (-) 4.192 27.01.2014 r. Prezes URE złożył skargę kasacyjną do SN
2009 (+) 15.580 (+) 114.672 (+) 16.544 30.10.2013 r. Spółka złożyła skargę kasacyjną do SN - skarga została przyjęta
2010 (+) 2.472 (+) 112.808 13.01.2014 r. wyrok SOKiK korekta roczna (+)78.640 tys. zł - Prezes URE i Spółka złożyli apelację
2011 (-) 37.397 (+) 67.734 13.02.2015 r. wyrok SOKiK korekta roczna (+) 67.734 tys. zł - Prezes URE zapowiedział złożenie apelacji
2012 (-) 17.687 (+) 74.841 24.11.2014 r. wyrok SOKiK korekta roczna (+)74.841 tys. zł - Prezes URE złożył apelację
2013 (-) 22.570 (+) 54.827 18.08.2014 r. Spółka złożyła odwołanie

2. Wydarzenia w roku 2014:

Korekta roczna za 2008r.

 • W styczniu 2014 r. Prezes URE wystąpił ze skargą kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego z 10 lipca 2013 r.  w sprawie KDT 2008 r. (decyzja Prezesa URE  dla roku 2008 została ustalona na kwotę (-) 4.192 tys. zł  w miejsce pierwotnych (-) 89.537 tys. zł). 
 • 17 marca  2014 r. Spółka złożyła do Sądu Najwyższego odpowiedź na skargę kasacyjną.

Korekta roczna za 2009r.

 • 12 sierpnia 2014 r. Sąd Najwyższy przyjął do rozpoznania skargę kasacyjną Spółki w sprawie korekty rocznej za 2009r. 
 • 19 listopada 2014 r. odbyło się posiedzenie Sądu Najwyższego w sprawie skargi kasacyjnej - skarga nie została rozpoznana. Sąd zezwolił na złożenie przez obie strony pism procesowych. 
 • 5 grudnia 2014 r. Spółka złożyła pismo procesowe do Sądu Najwyższego.

Korekta roczna za 2010r.

 • 13 stycznia 2014 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sąd Okręgowy w Warszawie (dalej SOKiK) po przeprowadzeniu rozprawy wydał wyrok - korektę roczną ustalił na kwotę (+) 78.640 tys. zł, tj. o 76.168 tys. zł więcej, niż w wydanej decyzji Prezesa URE. Sąd uwzględnił w całości odwołanie w jego pierwotnym brzmieniu. Nie jest to wyrok prawomocny. Został zaskarżony do Sądu Apelacyjnego w Warszawie apelacją Spółki z 18 lutego 2014 r. oraz apelacją Prezesa URE. 

Korekta roczna za 2011 r.

 • Zawiadomieniem z 5 września 2015 r. Prezes URE poinformował Spółkę o wszczęciu z urzędupostępowania administracyjnego dot. ustalenia wysokości odsetek za 2011r. 
 • 18 września 2014 r. Spółka wystosowała pismo procesowe do Prezesa URE, wnosząc o umorzenie w całości oraz zawieszenie postępowania administracyjnego do momentu rozstrzygnięcia przez Sąd sprawy z odwołania Spółki od decyzji Prezesa URE. 
 • 29 stycznia 2015 r. Prezes URE wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie odsetek z art. 35 Ustawy KDT za rok 2011 do czasu prawomocnego ustalenia korekty rocznej za 2011 r. 
 • 13 lutego 2015 r. SOKiK ogłosił wyrok uwzględniający odwołanie Spółki w całości i ustalił wysokość korekty rocznej dla roku 2011 w kwocie (+) 67.734 tys. zł. 

Korekta roczna za 2012r.

 • 24 listopada 2014 r. SOKiK wydał wyrok, ustalając korektę roczną na kwotę (+)74.841 tys. zł. 
 • 22 grudnia 2014 r. Prezes URE złożył apelację od wyroku SOKiK do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. 
 • 27 stycznia 2015 r. Spółka złożyła do Sądu Apelacyjnego w Warszawie odpowiedź na apelację Prezesa URE.

Korekta roczna za 2013r.

 • 5 sierpnia 2014 r. Spółka otrzymała decyzję Prezesa URE z 31 lipca 2014 r., ustalającą wysokość korekty rocznej za 2013 r. jaką Spółka powinna zwrócić Zarządcy Rozliczeń S.A. w terminie do 30 września 2014 r. na kwotę (–) 22.570 tys. zł. 
 • 18 sierpnia 2014 r. Spółka odwołała się od tej decyzji do SOKiK (odwołanie zawiera wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji do czasu rozstrzygnięcia sprawy). 
 • 25 sierpnia 2014 r. Spółka złożyła do SOKiK oddzielny wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji Prezesa URE. 
 • 2 września 2014 r. SOKiK wydał postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji Prezesa URE. 
 • Zawiadomieniem z 5 września 2014 r. Prezes URE poinformował Spółkę o wszczęciu z urzędupostępowania administracyjnego dot. ustalenia wysokości odsetek za 2013 r. 
 • 18 września 2014 r. Spółka wystosowała pismo procesowe do Prezesa URE, w którym wnosi o umorzenie w całości oraz zawieszenie postępowania administracyjnego do momentu rozstrzygnięcia przez Sąd sprawy z odwołania Spółki od decyzji Prezesa URE. 
 • 29 stycznia 2015 r. Prezes URE wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie odsetek z art. 35 Ustawy KDT za rok 2013 do czasu prawomocnego ustalenia korekty rocznej w sprawie za 2013 r.