Narzędzia strony

39. Koszty finansowe

31.12.201431.12.2013
Koszty odsetek (39.426) (11.283)
koszty odsetek z tytułu kredytów i pożyczek (7.927) (6.822)
koszty odsetek od obligacji (19.097) -
koszty leasingu finansowego (248) (47)
inne odsetki (12.154) (4.414)
Różnice kursowe (499) (2.304)
różnice kursowe od kredytów i pożyczek (748) (1.009)
różnice kursowe zrealizowane-operacje zabezpieczające 184 -
różnice kursowe niezrealizowane-operacje zabezpieczające (662) -
pozostałe różnice kursowe 727 (1.295)
Koszt dyskonta zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych i rezerw (50.883) (19.573)
Zmiana wartości godziwej instrumentów finansowych (140) (9.873)
Koszty nie wykorzystanych obligacji (25.422) -
Inne koszty finansowe (9.113) (1.788)
Razem (125.483 (44.821)