Narzędzia strony

38. Przychody finansowe

31.12.201431.12.2013
Przychody z tytułu odsetek 67.646 76.886
rachunki i lokaty bankowe 30.343 37.567
pozostałe pożyczki i należności 17.834 16.321
pozostałe 19.469 22.998
Różnice kursowe 601 1.064
różnice kursowe zrealizowane-operacje zabezpieczające 318 371
różnice kursowe niezrealizowane-operacje zabezpieczające 275 662
pozostałe różnice kursowe 8 31
Zmiana wartości godziwej instrumentów finansowych 9.043 -
Inne przychody finansowe 3.888 10.194
Razem 81.178 88.144