Start > Dane finansowe > Sprawozdanie finansowe > Noty objaśniające > 30. Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
Narzędzia strony

30. Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy