Start > Dane finansowe > Sprawozdanie finansowe > Noty objaśniające > 17. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
Narzędzia strony

17. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

31.12.201431.12.2013
Krótkoterminowe należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
Należności z tytułu dostaw i usług 1.183.206 1.020.209
Należności z tytułu podatków (z wyłączeniem podatku dochodowego) oraz innych podobnych świadczeń 97.465 55.838
Inne należności 258.816 133.399
Zaliczki 97.068 7.316
Naliczone należności z tytułu niezafakturowanej sprzedaży 247.431 251.223
Przedpłacone ubezpieczenia majątkowe 2.581 3.230
1.886.567 1.471.215
Minus: odpis aktualizujący wartość należności -122.439 -120.588
Krótkoterminowe należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności netto 1.764.128 1.350.627

Długoterminowe należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należnosci31.12.201431.12.2013
Długoterminowe należności z tytułu dostaw i usług 13.489 -
Inne należności 7.250 8.106
Długoterminowe należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności netto 20.739 8.106

Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług i pozostałych należności:

  31.12.201431.12.2013
 Odpis aktualizujący wartość na początek okresu  120.588 174.174
 Utworzony  29.249 28.031
 Rozwiązany  (16.928) (41.143)
 Wykorzystany  (10.470) (40.474)
 Odpis aktualizujący odpis wartość na koniec okresu  122.439 120.588

Struktura wiekowa należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności:

31.12.2014
Wartość nominalnaOdpis aktualizujący (-)Wartość bilansowa
Bieżące 1.483.985 (89) 1.483.896
Przeterminowane 423.321 (122.350) 300.971
0-30 dni 163.069 (358) 162.711
31-90 dni 40.334 (1.007) 39.327
91-180 dni 24.628 (2.288) 22.340
ponad 180 dni 195.290 (118.697) 76.593
Razem 1.907.306 (122.439) 1.784.867

 31.12.2013  
 Wartość nominalnaOdpis aktualizujący (-)Wartość bilansowa
 Bieżące  1.059.107 (386) 1.058.721
 Przeterminowane  420.214 (120.202) 300.012
 0-30 dni  148.537 (27) 148.510
 31-90 dni  51.359 (993) 50.366
 91-180 dni  18.565 (2.417) 16.148
 ponad 180 dni  201.753 (116.765) 84.988
 Razem  1.479.321 (120.588) 1.358.733