Start > Dane finansowe > Sprawozdanie finansowe > Noty objaśniające > 8. Użytkowanie wieczyste gruntów
Narzędzia strony

8. Użytkowanie wieczyste gruntów

Użytkowanie wieczyste gruntów

31.12.201431.12.2013
Wartość brutto na początek okresu 71 330 73 666
Nabycie 5 616 714
Zbycie (wartość początkowa) - (3 050)
Rozliczenie nabycia spółek zależnych 4 370 -
Likwidacja wartość początkowa (126) -
Przekwalifikowanie do nieruchomości inwestycyjnej 387 -
Wartość brutto na koniec okresu 81 577 71 330
Wartość umorzenia na początek okresu (2 835) (3 233)
Zbycie (umorzenie) - 614
Amortyzacja (565) -
Likwidacja (umorzenie) (23) -
Przekwalifikowanie do nieruchomości inwestycyjnej (29) -
Pozostałe (umorzenie) (620) (216)
Wartość umorzenia na koniec okresu (4 072) (2 835)
Odpis aktualizujący wartość na początek okresu (64) (64)
Odpis aktualizujący odpis wartość na koniec okresu (224) (64)
Wartość netto na początek okresu 68 431 70 369
Wartość netto na koniec okresu 77 281 68 431