Start > Dane finansowe > Sprawozdanie finansowe > Noty objaśniające > 46. Przyszłe płatności tytułem korzystania z nabytego odpłatnie i nieodpłatnie prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz umów najmu, dzierżawy i leasingu operacyjnego
Narzędzia strony

46. Przyszłe płatności tytułem korzystania z nabytego odpłatnie i nieodpłatnie prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz umów najmu, dzierżawy i leasingu operacyjnego

Przyszłe zobowiązania z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntu (według opłat z 2014 r.) dotyczą czasu, jaki pozostał do wygaśnięcia umów o korzystanie z gruntów i wynosi od 40 do 99 lat. 

 31.12.201431.12.2013
 Poniżej jednego roku  4.912 4.807
 Od jednego do pięciu lat  20.486 20.736
 Powyżej pięciu lat  342.309 345.689
   367.707 371.232

Przyszłe zobowiązania z tytułu umów najmu, dzierżawy i leasingu operacyjnego:

 31.12.201431.12.2013
 Poniżej jednego roku  11.491 11.518
 Od jednego do pięciu lat  17.875 25.099
 Powyżej pięciu lat  5.264 10.141
   34.630 46.758

Koszty poniesione w okresie z tytułu prawa wieczystego użytkowania oraz umów najmu, dzierżawy i leasingu operacyjnego:

 20142013
Prawo wieczystego użytkowania 4.807 4.464
Umowy najmu, dzierżawy i leasingu operacyjnego 11.518 9.785

Płatności z tytułu leasingu operacyjnego ujęte w kosztach

 31.12.201431.12.2013
 Minimalne opłaty leasingowe  (6.596) (7.784)
 Przychody uzyskane z tytułu podnajmu (-)   -  (6)
   (6.596) (7.790)

Poniżej znajduje się krótka charakterystyka znaczących umów dotyczących leasingu operacyjnego w Grupie Kapitałowej Enea:

Enea S.A. - przedmiotem leasingu jest najem powierzchni biurowych, wynajem mieszkania, najem miejsc parkingowych, magazynowych, wynajem powierzchni reklamowej.

Enea Wytwarzanie sp. z o.o. - przedmiotem leasingu operacyjnego są samochody osobowe i ciężarowe.