Start > Dane finansowe > Sprawozdanie finansowe > Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
Narzędzia strony

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

NotaNa dzień 31.12.2014Na dzień
31.12.2013
(dane przekształcone)1)
AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe 7 13.701.956 11.811.566
Użytkowanie wieczyste gruntów 8 77.281 68.431
Wartości niematerialne 9 305.947 206.580
Nieruchomości inwestycyjne 11 23.431 30.641
Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współzależnych 12 - 3.298
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 31 167.207 179.725
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 16 47.479 61.761
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 23 99 1.860
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 17 20.739 8.106
14.344.139 12.371.968
Aktywa obrotowe
Prawa do emisji CO2 19 208.720 190.566
Zapasy 20 508.163 521.498
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 17 1.764.128 1.350.627
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 20 11.455
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 16 189.789 45
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 23 392.251 296.339
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 22 687.316 1.573.195
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 15 13.514 13.487
3.763.901 3.957.212
Aktywa razem 18.108.040 16.329.180

1) przekształcenie danych za okres porównawczy zostało przedstawione w nocie 3 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Nota31.12.201431.12.2013
(dane
przekształcone)2)
PASYWA
Kapitał własny
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Kapitał zakładowy 588.018 588.018
Kapitał z nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną 3.632.464 3.632.464
Kapitał związany z płatnościami w formie akcji - 1.144.336
Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów finansowych 34.777 45.185
Pozostałe kapitały (45.883) (20.664)
Zyski zatrzymane 7.804.989 6.080.187
12.014.365 11.469.526
Udziały niekontrolujące 49.648 19.321
Kapitał własny 24 12.064.013 11.488.847
ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania długoterminowe
Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe 26 2.209.648 819.909
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe obowiązania 25 3.275 -
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 29 814 1.784
Rozliczenia dochodu z tytułu dotacji, opłat przyłączeniowych oraz pozostałe 27 637.357 630.411
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 31 255.374 218.909
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 32 618.092 483.961
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 30 917 364
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia 33 464.720 407.735
4.190.197 2.563.073
Zobowiązania krótkoterminowe
Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe 26 8.875 22.648
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 25 1.135.657 1.401.593
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 29 1.752 2.940
Rozliczenia dochodu z tytułu dotacji, opłat przyłączeniowych oraz pozostałe 27 72.698 82.627
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 61.698 57.940
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 32 268.277 270.809
Zobowiązania z tytułu ekwiwalentu prawa do nieodpłatnego nabycia akcji 281 292
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia 33 304.374 438.141
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży 15 218 270
1.853.830 2.277.260
Zobowiązania razem 6.044.027 4.840.333
Razem kapitał własny i zobowiązania 18.108.040 16.329.180

2) przekształcenie danych za okres porównawczy zostało przedstawione w nocie 3 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego