Narzędzia strony

19. Prawa do emisji CO2

Stan na początek okresu31.12.201431.12.2013
Wartość brutto 190.566 194.622
Wartość bilansowa netto 190.566 194.622
Zmiany w okresie 12 miesięcy
Nabycie 186.080 86.212
Umorzenie praw do emisji (107.029) (90.268)
Sprzedaż (55.500) -
Pozostałe zmiany (5.397) -
Stan na koniec okresu
Wartość brutto 208.720 190.566
Wartość bilansowa netto 208.720 190.566