Narzędzia strony

41. Dywidenda

Decyzję o wypłacie dywidendy za bieżący rok obrotowy podejmą akcjonariusze na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w roku 2015. Zarząd zaproponuje przeznaczenie na dywidendę 30% zysku jednostkowego Enea S.A. zrealizowanego w roku 2014.

24 kwietnia 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. podjęło uchwałę nr 7 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., zgodnie z którą na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczono kwotę 251 622 tys. zł. Dywidenda na jedną akcję wyniosła 0,57 zł (wypłacona w 2013 r. dywidenda za rok obrotowy 2012 wyniosła 158 919 tys. zł, tj. 0,36 zł na akcję). Do dnia sprawozdawczego dywidenda została w całości wypłacona akcjonariuszom. Wypłata dywidendy została pomniejszona o podatek dochodowy od zysków kapitałowych.