Start > Dane finansowe > Sprawozdanie finansowe > Noty objaśniające > 14. Udziały niekontrolujące
Narzędzia strony

14. Udziały niekontrolujące

(a) ROK 2014

Nazwa jednostki zależnejEnergo-Tour sp. z o.o.Szpital Uzdrowiskowy Energetyk sp. z o.o.Miejska Energetyka Cieplna Piła sp. z o.o.Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w ObornikachAnnacond Enterprises sp. z o.o.Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.Razem udziały niekontrolujące
Udziały niekontrolujące (w %) 0,08% 0,00% 28,89% 0,09% 39,00% 13,64%
Aktywa trwałe 6.063 - 75.532 9.607 (342) 261.827
Aktywa obrotowe 1.131 - 25.835 4.152 75 52.756
Zobowiązania długoterminowe (882) - (19.676) (2.976) - (45.703)
Zobowiązania krótkoterminowe (582) - (11.217) (1.264) (2) (53.492)
Aktywa netto 5.730 - 70.474 9.519 (269) 215.388
Wartość bilansowa udziałów niekontrolujących 5 - 20.360 9 (105) 29.379 49.648
Przychody ze sprzedaży 8.236 10.066 37.682 7.157 43 70.934
Zysk / (Strata) netto za okres sprawozdawczy (411) 564 3.259 (282) (1.231) 2.354
Całkowite dochody ogółem (411) 564 3.259 (282) (1.231) 2.354
Zysk / (Strata) przypadający na udziały niekontrolujące - - 998 (1) -515 321 803
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (183) 1.145 4.525 1.390 -12 14.104
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5) (70) (19.419) (439) - (15.571)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - przed wypłatą dywidendy dla udziałów niekontrolujących - (1.016) 5.027 (320) - 5.930
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - dywidenda wypłacona dla udziałów niekontrolujących - - - - - -
Przepływy pieniężne netto (188) 59 (9.867) 631 (12) 4.463

(b) ROK 2013

Nazwa jednostki zależnejBHU S.A.Energo-Tour sp. z o.o.Centrum Uzdrowiskowe Energetyk sp. z o.o.Miejska Energetyka Cieplna Piła sp. z o.o.Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w ObornikachAnnacond Enterprises sp. z o.o.Razem udziały niekontrolujące
Udziały niekontrolujące (w %) 0,00% 0,08% 0,06% 34,97% 0,11% 39,00%
Aktywa trwałe - 6.338 23.317 46.167 10.081 1.440
Aktywa obrotowe - 1.136 690 33.078 4.928 299
Zobowiązania długoterminowe - (819) (6.595) (9.174) (3.285) (683)
Zobowiązania krótkoterminowe - (514) (3.083) (16.065) (1.923) (5)
Aktywa netto - 6.141 14.329 54.006 9.801 1.051
Wartość bilansowa udziałów niekontrolujących - 5 9 18.886 11 410 19.321
Przychody ze sprzedaży 133.259 7.793 9.979 40.034 8.264 58
Zysk / (Strata) netto za okres sprawozdawczy (5.599) (393) (746) 2.052 359 (1.429)
Całkowite dochody ogółem (5.599) (393) (746) 2.052 359 (1.429)
Zysk / (Strata) przypadający na udziały niekontrolujące (192) - - 774 - (586) (4)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2.053 (283) 887 20.891 597 (708)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (60) (36) (383) (7.985) (3.890) -
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - przed wypłatą dywidendy dla udziałów niekontrolujących 1.332 - (356) 2.036 2.164 400
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - dywidenda wypłacona dla udziałów niekontrolujących - - - - - -
Przepływy pieniężne netto 3.325 (319) 148 14.942 (1.129) (308)