Narzędzia strony

42. Zysk na akcję

 01.01.2014-31.12.201401.01.2013-31.12.2013
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej  908.319 722.524
Średnioważona liczba akcji zwykłych  441.442.578 441.442.578
Zysk netto na akcję (w zł na jedną akcję) 2,06                                       1,64  
Zysk rozwodniony na akcję (w zł na jedną akcję)  2,06                                       1,64