Start > Dane finansowe > Sprawozdanie finansowe > Noty objaśniające > 36. Koszty świadczeń pracowniczych
Narzędzia strony

36. Koszty świadczeń pracowniczych

 31.12.201431.12.2013
Koszty wynagrodzeń (718.901) (782.860)
bieżące wynagrodzenia  (679.497) (685.079)
nagrody jubileuszowe  (25.192) (4.504)
odprawy emerytalne i rentowe  1.054  7.182 
inne  (15.266) (100.459)
Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń (229.971) (253.355)
ZUS  (133.620) (141.031)
odpis na ZFŚS  (30.639) (25.096)
inne świadczenia społeczne  (43.034) (63.831)
pozostałe świadczenia po okresie zatrudnienia  (11.198) (11.264)
inne  (11.480) (12.133)
Razem  (948.872) (1.036.215)

Gwarancje zatrudnienia

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Spółką a związkami zawodowymi przyznano określone gwarancje zatrudnienia dla pracowników zatrudnionych w Spółce przed dniem 29 czerwca 2007 r., które wygasają 31 grudnia 2018 r.

Ponadto, obowiązywanie postanowień powyższego porozumienia przedłużono w stosunku do pracowników, którym w chwili wygaśnięcia gwarancji będzie brakować nie więcej niż cztery lata do spełnienia przesłanek uprawniających ich do nabycia prawa do emerytury. Oznacza to, że pracodawca w przypadku niedotrzymania gwarancji nie może wypowiedzieć umowy o pracę bez konieczności wypłaty dodatkowej odprawy pracownikowi, któremu w momencie upływu gwarancji zatrudnienia brakuje nie więcej niż cztery lata do osiągnięcia wieku emerytalnego.

Gwarancje zatrudnienia oznaczają, że w razie rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę Enea S.A. będzie zobowiązana do zapłaty na rzecz pracownika kwoty stanowiącej iloczyn wynagrodzenia miesięcznego oraz okresu pozostającego do końca obowiązywania gwarancji.

Na mocy umowy społecznej zawartej w dniu 10 sierpnia 2007 r. pomiędzy Enea Wytwarzanie S.A. 

a organizacjami związkowymi pracownikom zatrudnionym w Enea Wytwarzanie S.A. na dzień wejścia w życie umowy przedłużono gwarancje zatrudnienia na kolejne 11 lat tj. do dnia 30 stycznia 2019 r.

Inne koszty wynagrodzeń

Inne koszty wynagrodzeń obejmują koszt utworzenia rezerwy na Program Dobrowolnych Odejść. Zasady tworzenia rezerwy zostały przedstawione w nocie 32.