Start > Dane finansowe > Sprawozdanie finansowe > Noty objaśniające > 43. Transakcje z podmiotami powiązanymi
Narzędzia strony

43. Transakcje z podmiotami powiązanymi

Spółki Grupy Kapitałowej zawierają transakcje z następującymi podmiotami powiązanymi:

  • Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej – transakcje te są eliminowane na etapie konsolidacji,
  • Transakcje zawarte pomiędzy Grupą a Członkami Władz Grupy, które podzielić należy na dwie kategorie:
  • wynikające z powołania na Członków Rad Nadzorczych,
  • wynikające z innych umów o charakterze cywilno – prawnym.
  • Transakcje z podmiotami zależnymi od Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Transakcje z członkami Władz Grupy:

Zarząd spółkiRada Nadzorcza
Transakcje z jednostkami powiązanymi01.01.2014-31.12.201401.01.2013-31.12.201301.01.2014-31.12.201401.01.2013-31.12.2013
Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę - - - -
Wynagrodzenia z tytułu kontraktów menedżerskich i umów konsultingowych 7 273 6 709 - -
Wynagrodzenia z tytułu powołania do organów zarządzających lub nadzorujących - 23 334 393
Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w radach nadzorczych jednostek zależnych - - - -
Wynagrodzenia z tytułu pozostałych świadczeń pracowniczych w tym: (ulgowa odpłatność za energię elektryczną) - 33 - -
RAZEM 7 273 6 765 334 393

Na 31 grudnia 2014 r. zobowiązania z tytułu kontraktów menadżerskich i umów konsultingowych wobec członków Zarządu wynoszą 732 tys. zł. Rezerwa na premię dla Zarządu Jednostki Dominującej na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 2 680 tys. zł. (na 31 grudnia 2013 r. odpowiednio 2 191 tys. zł), kwoty rezerw nie są uwzględnione w powyższej tabeli. 

W wynagrodzeniu z tytułu kontraktów menadżerskich i umów konsultingowych uwzględniono wypłaconą w 2014 r. premię za 2013 r. w wysokości 2 680 tys. zł (w 2013 r. nie wypłacono premii za 2012 r.).  

Transakcje dotyczące pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przedstawiono w tabeli poniżej:

  Stan na dzień Udzielono od dnia Spłaty do dnia Stan na dzień
01.01.2014 01.01.2014 31.12.2014 31.12.2014
 Zarząd spółki                                -   -   -                                -  
 Rada Nadzorcza  27  -  (5) 22
 Razem  27  -  (5) 22
  Stan na dzień Udzielono od dnia Spłaty do dnia Stan na dzień
01.01.2013 01.01.2013 31.12.2013 31.12.2013
 Zarząd spółki   -   -   -   - 
 Rada Nadzorcza  21 10 (4) 27
 Razem  21 10 (4) 27

Inne transakcje, wynikające z umów cywilno-prawnych zawartych pomiędzy Jednostką Dominującą a Członkami Władz Jednostki Dominującej dotyczą wyłącznie wykorzystania przez Członków Zarządu Enea S.A. samochodów służbowych dla celów prywatnych. 

Grupa zawiera również transakcje handlowe z jednostkami administracji państwowej i samorządowej oraz podmiotami będącymi własnością Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej. 

Przedmiotem tych transakcji są głównie:

  • zakupy węgla, energii elektrycznej, praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii w zakresie energii odnawialnej oraz energii produkowanej w kogeneracji z ciepłem, usługi przesyłowej i dystrybucyjnej, które Grupa realizuje od podmiotów zależnych od Skarbu Państwa,
  • sprzedaż energii elektrycznej, usługi dystrybucyjnej, przyłączenia do sieci i pozostałych powiązanych z tym opłat, którą Grupa realizuje zarówno dla organów administracji państwowej, samorządowej (sprzedaż odbiorcom końcowym) jak i spółek zależnych od Skarbu Państwa (sprzedaż hurtowa oraz detaliczna – odbiorcom końcowym),

Transakcje te przeprowadzane są na zasadach rynkowych a warunki nie odbiegają od stosowanych w transakcjach z innymi podmiotami. Grupa nie prowadzi ewidencji umożliwiającej agregowanie wartości wszystkich transakcji realizowanych ze wszystkimi instytucjami państwowymi oraz podmiotami zależnymi od Skarbu Państwa. Wśród podmiotów będących spółkami zależnymi od Skarbu Państwa największym  kontrahentem - odbiorcą Grupy Enea jest Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach S.A. (Grupa Azoty), wartość sprzedaży netto w roku 2014 była na poziomie 150 003 tys. zł. (w roku 2013 była to Grupa Polskie Sieci Elektroenergetyczne. - sprzedaż na poziomie 167 409 tys. zł), największym kontrahentem - dostawcą jest Katowicki Holding Węglowy S.A., wartość zakupów netto 356 908  tys. zł (w roku 2013 była to Grupa Polskie Sieci Elektroenergetyczne na poziomie 684 357 tys. zł).