Narzędzia strony

35. Koszty według rodzaju

31.12.201431.12.2013
Amortyzacja (728.408) (761.759)
Koszty świadczeń pracowniczych (948.872) (1.036.215)
wynagrodzenia (718.901) (782.860)
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (229.971) (253.355)
Zużycie materiałów i surowców oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów (1.821.196) (1.822.994)
zużycie materiałów i energii (1.564.522) (1.728.067)
wartość sprzedanych towarów i materiałów (256.674) (94.927)
Wartość zakupionej energii na potrzeby sprzedaży (3.835.730) (3.303.371)
Usługi obce (1.046.916) (940.961)
usługi przesyłowe (710.577) (599.170)
inne usługi obce (336.339) (341.791)
Podatki i opłaty (268.934) (244.240)
Łączne koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, sprzedaży i marketingu oraz koszty ogólnego zarządu (8.650.056) (8.109.540)